Press "Enter" to skip to content

Παρέμβαση ΕΒΕΠ διαβούλευσης φορολογικού νομοσχεδίου

Σε επτά βασικά σημεία επικεντρώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) στη Δημόσια Διαβούλευση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο όπως στη νέα φοροκλίμακα, τη χρήση μετρητών, τις επιταγές, τις e-αποδείξεις, την πάγια ρύθμιση, τα επαγγελματικά ακίνητα, τη συνέπεια, την κοινωνική εταιρική ευθύνη, την ενίσχυση των επενδύσεων και την τόνωση της ρευστότητας.
Το ΕΒΕΠ εκτιμά πως θα είναι η απαρχή για την αναθέρμανση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σημειώνει, ωστόσο, ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη νομοθέτησης πέραν των όσων το παρόν σχέδιο νόμου εισάγει και της νομοθέτησης της μείωσης της προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος, της περαιτέρω μείωσης του ΕΝΦΙΑ για το επόμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη, της σταδιακής μείωσης μέχρι την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, της κατάργησης των αναχρονιστικών τεκμηρίων διαβίωσης με την έλευση του περιουσιολογίου, της περαιτέρω μείωσης του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων στο 20% και της μείωσης των υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ, στο 20% και 11% αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, υπογράμμισε:
«Ένας κύκλος εξορθολογισμού της υπερφορολόγησης των τελευταίων ετών ξεκινά με το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για να δώσει τις απαραίτητες φορολογικές ανάσες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε πρώτη ανάγνωση, επισημαίνονται 14 βελτιωτικές αλλαγές στις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και υλοποιούνται σημαντικές φοροελανφρύνσεις, με μειώσεις φόρου εισοδήματος, μειώσεις ΦΠΑ, ελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων, μείωση τριών συντελεστών φορολόγησης σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις και τέλος εφαρμόζεται μία νέα πάγια ρύθμιση χρεών με διπλάσιες δόσεις. Η φορολογική συνέπεια είναι το μόνο ισοδύναμο στις φοροελαφρύνσεις ύψους 1,2 δις ευρώ, που φέρνει το νομοσχέδιο στο οποίο δεν υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, αφού όλοι θα πληρώσουμε λιγότερα. Κάθε μείωση των φόρων μας, τώρα και στο μέλλον, είναι πάντα καλοδεχούμενη!».
Ειδικότερα τα 7 σημεία:
1. Είναι γεγονός ότι επισημάνθηκαν πολλές βελτιωτικές αλλαγές στις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και συμπεριλαμβάνονται σημαντικές φοροελαφρύνσεις, με μειώσεις φόρου εισοδήματος, μειώσεις ΦΠΑ, ελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων, μείωση τριών φόρων στις επιχειρήσεις, ενώ εφαρμόζεται μία νέα πάγια ρύθμιση χρεών με διπλάσιες δόσεις. Οι ελαφρύνσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που φέρνει το υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο φέρουν θετικό πρόσημο. Το Ε.Β.Ε.Π. εκτιμά πως θα είναι η απαρχή για την αναθέρμανση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
2. Σημειώνει ωστόσο ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη νομοθέτησης πέραν των όσων το παρόν σχέδιο νόμου εισάγει και της νομοθέτησης της μείωσης της προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος, της περαιτέρω μείωσης του ΕΝΦΙΑ για το επόμενο έτος συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη, της σταδιακής μείωσης μέχρι την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, της κατάργησης των αναχρονιστικών τεκμηρίων διαβίωσης με την έλευση του περιουσιολογίου, της περαιτέρω μείωσης του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων στο 20% και της μείωσης των υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ, στο 20% και 11% αντίστοιχα.
3. Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να αποσαφηνίσει το θέμα της επιβολής ασφαλιστικών εισφορών επί των παροχών σε είδος έτσι ώστε αυτές να τύχουν πλήρους απαλλαγής. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής θα είναι οι επιχειρήσεις να δουν πιο ελκυστικά τις παροχές προς του εργαζομένους με συνέπεια οι παροχές σε είδος να μπορούν να γίνουν εργαλείο επιβράβευσης που θα οδηγήσει στην αύξηση της αποδοτικότητάς τους.
4. Στο πνεύμα της σκέψης του νομοθέτη του Φορολογικού νομοσχεδίου σχετικά με τους συντελεστές αποσβέσεων στα μέσα μεταφοράς χαμηλών ρύπων θα μπορούσε να αναθεωρηθεί το καθεστώς αποσβέσεων και στα προϊόντα τεχνολογίας.
Δεδομένης της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας θα μπορούσε να προβλεφθεί όριο της τάξης των 5.000 € μέχρι του οποίου θα επιτρέπετε εντός του έτους αγοράς τους η ολική απόσβεση των παγίων της κατηγορίας αυτής. Η παρέμβαση αυτή θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ταχύτερα τεχνολογικά και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.
5. Με σκοπό τη βελτίωση απορρόφησης από την αγορά επιδοτούμενων-επιχορηγούμενων προγραμμάτων από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές να διενεργούν ελέγχους και να συντάσσουν πιστοποιήσεις πληρότητας φακέλων ένταξης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων.
6. Προκειμένου να αποδεσμευθούν ανενεργά κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν στην αγορά θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων να μπορούν να προβαίνουν σε διανομή αυτών με ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή ο οποίος δεν θα κυμαίνεται πάνω από 10%.
7. Σχετικά με την διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους, σε αντίθεση με όσα προβλέπει ο νομοθέτης, θα ήταν προτιμότερο να υπάρχουν κλιμακωτά όρια. Αντί της δυνατότητας διαγραφής απαιτήσεων συνολικού ύψους μέχρι 300 € ανά αντισυμβαλλόμενο θα μπορούσε να προβλέπετε όριο σύμφωνα με το μέγεθος της εκάστοτε οντότητας, έτσι ώστε μεγαλύτερες επιχειρήσεις με μεγαλύτερο όγκο απαιτήσεων να έχουν μεγαλύτερο όριο. Αντίθετα το όριο του 10% της συνολικής διαγραφής απαιτήσεων ανά φορολογικό έτος θα πρέπει να διαφοροποιείτε ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης έτσι ώστε οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις να έχουν χαμηλότερο ποσοστό προκειμένου να υπάρχει ισορροπία μεταξύ μεγέθους επιχείρησης και αναγκών σχετικών με τη διαγραφή απαιτήσεων. επισημάνσεις Ε.Β.Ε.Π. επί των άρθρων του σχεδίου νόμο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 4 ΚΦΕ για τη φορολογική κατοικία
Άρθρο 2
Προσθήκη άρθρου 5 Α στον ΚΦΕ για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Οι νέες διατάξεις για ενναλακτική φορολόγηση του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, δεν είναι ξεκάθαρο σε τι στοχεύουν. Προφανώς ένας κάτοικος χώρας π.χ. της Ε.Ε., δεν είναι δυνατό να παύσει να υπόκειται σε φορολόγηση του εισοδήματος του στη χώρα που το αποκτά και ούτε η φορολογική διοίκηση της όποιας χώρας της Ε.Ε. θα αποδεχθεί να τερματίσει τη φορολόγηση τέτοιου εισοδήματος. Άλλωστε με αρκετές χώρες η χώρα μας έχει συνάψει ΣΑΔΦ που προβλέπουν τον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων. Άρα οι εν λόγω διατάξεις πιθανά στοχεύουν σε εκείνους τους πολύ εύπορους αλλοδαπούς ανά τον κόσμο, που δεν δηλώνουν πουθενά φορολογική κατοικία (γιατί π.χ. αλλάζουν χώρα κατοικίας διαρκώς, είτε λόγω της φύσης της εργασίας ή για όποιον άλλο λόγο), αποσυνδεόμενες από τον ελάχιστο αριθμό των 183 ημερών που προβλέπονται στο αρ. 4, του ΚΦΕ για τη φορολογική κατοικία. Για να επιτύχουν όμως αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει οι εν λόγω διατάξεις να παραμείνουν αμετάβλητες επί μακρόν για να σταθμίσει και να πειστεί ο ενδιαφερόμενος για την ωφέλεια που θα έχει σε βάθος χρόνου.
Άρθρο 3
Τροποποίηση άρθρου 8 ΚΦΕ για τη ρύθμιση των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Αλλάζει ο τρόπος φορολογίας για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά. Εφόσον αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται και δεν θεωρείται πλέον χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος ο χρόνος που εισπράττονται.
Άρθρο 4
Τροποποίηση άρθρου 13 ΚΦΕ για τις παροχές σε είδος
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Τροποποιείται το αρ. 13 του Κ.Φ.Ε. (παροχές σε είδος): α)στην έννοια των παροχών σε είδος, έτσι όπως περιγράφονται στην παρ. 1 του νέου αρ. 13, προστίθενται και ο εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικά πρόσωπα, β) παροχή σε είδος νοείται το υπερβάλλον των 300,00€ ποσό, έναντι της συνολικής αξίας των παροχών σε είδος όταν υπερβαίνει το ποσό των 300,00€ που ισχύει σήμερα, γ) απαλείφεται η  διάταξη που όριζε ότι «Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο». δ) αυξάνεται το όριο για την εξαίρεση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς από 12.000 σε 17.000 με ισχύ από 1.1.2020.
Άρθρο 5
Τροποποίηση άρθρου 14 ΚΦΕ σχετικά με απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Απαλλάσσονται και δεν υπολογίζονται στο εισόδημα:
– η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς και
– η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gCO2/Km προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών, από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους με ισχύ από 1.1.2020.
Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 15 ΚΦΕ σχετικά με το φορολογικό συντελεστή
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Νέα φορολογική κλίμακα με φορολογικό συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, με εισόδημα έως 10.000 ευρώ από 22% που είναι σήμερα. Με σκοπό να ευνοηθεί το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά. Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα. Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από 1.1.2020:
Πρόβλημα εντοπίζεται από την τροποποίηση του αρ. 15 του ΚΦΕ αφού παρέλειψαν από το κείμενο το δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου:
«Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της». Με αποτέλεσμα, να υπάρξει υπέρμετρη επιβάρυνση για τους φορολογούμενους με πραγματικό εισόδημα <6.000 ευρώ και τεκμήρια <9.500 ευρώ.
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 15 ΚΦΕ σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Αναφορικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος  που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις, ενοίκια και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι 20.000 € δαπανών, με ποινή 22% επί της διαφοράς, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το 30% στο 20%. Επίσης στον  φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ  (5.000 €). Βέβαια παρά τις όποιες προβλέψεις για εξαίρεση κάποιον συμπολιτών μας από το αναφερθέν μέτρο ή για τους έχοντες αδυναμία στη συλλογή τους, το ζήτημα που γεννάτε είναι κατά πόσο αυτό θα επιφέρει μείωση της φοροδιαφυγής ή απλώς μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση στα νοικοκυριά.
Άρθρο 8
Τροποποίηση άρθρων 15 και 64 ΚΦΕ σχετικά με καταβολές προς τους εργαζομένους για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου
Άρθρο 9
Τροποποίηση άρθρου 16 ΚΦΕ σχετικά με τη μείωση φόρου εισοδήματος
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Σχετικά με τις μειώσεις από τον φόρο εισοδήματος παραμένει το αφορολόγητο για τον άγαμο στα 8.636 € και επιπλέον έχουμε αφορολόγητο 9.000 για το φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, σε 10.000 € για δύο εξαρτώμενα τέκνα, σε 11.000 € για τρία εξαρτώμενα τέκνα και σε 12.000 € ευρώ για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο.
Άρθρο 10
Τροποποίηση άρθρου 21 ΚΦΕ για το χαρακτηρισμό ως εισοδήματος της ωφέλειας από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από είσπραξη χρέους
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Το εισόδημα της ωφέλειας από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από είσπραξη χρέους φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με ισχύ από την δημοσίευση του νόμου.
Άρθρο 11
Τροποποίηση άρθρου 22 για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Προβλέπεται παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους. Επίσης προβλέπεται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Άρθρο 12
Προσθήκη νέου άρθρου 22Β στον ΚΦΕ σχετικά με την χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης στις επιχειρήσεις για την αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών ΜΜΜ
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Προβλέπεται χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης σε επιχειρήσεις για την αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών και για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικών επιβατικών αυτοκινήτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
Άρθρο 13
Τροποποίηση άρθρου 23 ΚΦΕ για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Μειώνεται το όριο από τα 500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ, για να εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των επιχειρήσεων θα πρέπει η εξόφλησή τους να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Πλέον και οι δαπάνες ενοικίων για να εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα, θα πρέπει η εξόφλησή τους να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Άρθρο 14
Τροποποίηση άρθρου 24 ΚΦΕ για φορολογικές αποσβέσεις που προστίθενται στα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς
Άρθρο 15
Τροποποίηση άρθρου 26 ΚΦΕ για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων μικρών ποσών
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Προβλέπεται η διαγραφή ανεπίδεκτων απαιτήσεων ύψους έως 300 ευρώ, χωρίς να αναληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης.
Άρθρο 16
Προσθήκη άρθρου 39 Β ΚΦΕ σχετικά με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.
Το ζήτημα όμως που προκύπτει είναι ότι η ρύθμιση αφορά δαπάνες μόνον για παροχή υπηρεσιών και όχι για το κόστος υλικών και εξοπλισμού, η ισχύς θα είναι μόνον για μια τριετία, και με ανώτατο όριο δαπάνης το ποσό των 48.000, η μείωση του φόρου θα γίνει σε 4 ετήσιες ισόποσες δόσεις, άρα 25% ετησίως, αποκλείονται όμως όσοι έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και τέλος όσοι κάνουν χρήση της διάταξης αυτής, για οσοδήποτε ασήμαντο ποσό, θα χάσουν τη γνωστή πάγια, αυτόματη και χωρίς δικαιολογητικά έκπτωση ποσοστού 5% από όλο το φορολογητέο εισόδημά τους εκ μισθωμάτων, επί έως και μια ολόκληρη επταετία, ήτοι μέχρι 31.12.2026.
Άρθρο 17
Τροποποίηση άρθρου 43 Α σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως μορφής.
Άρθρο 18
Τροποποίηση άρθρων 37, 43 Α και 47 ΚΦΕ σχετικά με την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.
Άρθρο 19
Προσθήκη άρθρου 48 Α ΚΦΕ για την απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.
Άρθρο 20
Τροποποίηση άρθρου 58 ΚΦΕ για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης καθιερώνεται χαμηλός φορολογικός συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.
Άρθρο 21
Τροποποίηση άρθρου 63 ΚΦΕ για αποσαφήνιση της ισχύουσας εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου από τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων υπό όρους.
Άρθρο 22
Τροποποίηση άρθρου 64 ΚΦΕ σχετικά με τον συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα από 10% σε 5%.
Άρθρο 23
Τροποποίηση άρθρου 65ΚΦΕ σχετικά με τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Αύξηση του ποσοστού από 50% σε 60%, επί του οποίου υπολογίζεται ο συντελεστής φόρου για τον χαρακτηρισμό κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Με αυτόν τον τρόπο δεν επέρχονται ουσιαστικές μεταβολές στα κράτη τα οποία χαρακτηρίζονται “κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς” από την μείωση του συντελεστή φορολογίας των νομικών προσώπων από το 29% στο 24%.
Άρθρο 24
Τροποποίηση άρθρου 71 ΚΦΕ σχετικά με την βεβαίωση ποσού ίσου με το 95% του φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα και την μείωση της προκαταβολής φόρου του φορολογικού έτους 2018.
Άρθρο 25
Τροποποίηση άρθρων 71 Β και 71 Γ ΚΦΕ για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.
Άρθρο 26
Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4172/2013 για την αναστολή του φόρου υπεραξίας
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022. Υπήρχε αναστολή της συγκεκριμένης διάταξης μέχρι την 31.12.2019.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ΚΦΔ σχετικά με την παράταση της παραγραφής σε περίπτωση εκκίνησης ΔΑΔ
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Με τροποποίηση των διατάξεις περί παραγραφή η παραγραφή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής για ορισμένες χρήσεις ορίζεται σε 10 έτη, ενώ προβλέπεται πλέον παράταση 10 ετών για την περίπτωση μη υποβολής δήλωσης. Καταργείται έτσι η ισχύουσα διάταξη που προβλέπει παραγραφή στα 20 έτη σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Άρθρο 28
Τροποποίηση άρθρου 50 ΚΦΔ
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατες αποφάσεις του Σ.Τ.Ε., τροποποιείται το άρθρο 50 του Κ.Φ.Δ. και τίθενται προϋποθέσεις για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Άρθρο 29
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την αναστολή του Φ.Π.Α. στη μεταβίβαση ακινήτων.
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Αναφορικά με τις τροποποιούμενες διατάξεις που αφορούν στο ΦΠΑ, αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με έκδοση άδειας από 1-1-2006 και εφεξής.
Άρθρο 30
Ρυθμίσεις Φ.Π.Α. για την υπαγωγή σε μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ.
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη, για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και  τα παιδικά καθίσματα από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΤΟΥ Ν. 2579/1998 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.3091/2002
Άρθρο 31
Τροποποίηση άρθρου 62 τουν. 4389/2016 για τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης
Άρθρο 32
Τροποποίηση των περιπτ. 1, 3, 4, 7, 9 και 15 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 για την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Αύξηση του αριθμού των δόσεων των υφιστάμενων ρυθμίσεων (πάγια ρύθμιση ν.4152/2013), από 12 σε 24 μηνιαίες δόσεις και από 24 σε 48 μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και για μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές. Η συγκεκριμένη ρύθμιση όμως θα κοστίσει ακριβότερα σε όσους επιθυμούν τη ρύθμιση των χρεών τους σε 13 δόσεις και πάνω, καθώς θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση θα προσαυξάνεται κατά 1,5% πέραν του βασικού επιτοκίου. 
Επιπλέον οι εν λόγω αλλαγές στην πάγια ρύθμιση θα αφορούν οφειλές που θα βεβαιωθούν από την 1.1.2020, οπότε και θα τεθεί σε εφαρμογή.
Άρθρο 33
Τροποποίηση του ν.2579/1998 για την παράταση του τρόπου φορολόγησης οχημάτων δημοσίας χρήσης
Άρθρο34
Τροποποιήσεις άρθρου 15 ν. 3091/2002 για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων
Άρθρο 35
Τροποποίηση άρθρου 31 ν.2778/1999 για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία
Άρθρο 36
Τροποποίηση άρθρου 20 ν.2778/1999 για τον τρόπο φορολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων
Άρθρο 37
Τροποποίηση άρθρου 39 ν.3371/2005 για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Άρθρο 38
Τροποποίηση άρθρου 103 ν. 4099/2012 για τον τρόπο φορολόγησης των ΟΣΕΚΑ
Άρθρο 39
Καταργούμενες διατάξεις και τέλος
*Επισήμανση Ε.Β.Ε.Π.:
Παρέλκει η διάταξη του συγκεκριμένου άρθρου, αφού αυτό ουσιαστικά έχει προβλεφθεί με το άρθρο 9 του παρόντος σχεδίου νόμου, που αντικαθιστά το άρθρο 16 του ΚΦΕ.
Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος.

mail
Mission News Theme by Compete Themes.
Skip to content
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο