Press "Enter" to skip to content

Αλληλεγγύη ΕΕ Ελλάδας – Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο, χωρίς όμως να προχωρά σε λήψη μέτρων ενάντια στην τουρκική προκλητικότητα όπως αναφέρουν τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε 15 -16 Οκτωβρίου 2020.
Ειδικότερα τα Συμπεράσματα:
I. COVID-19
1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολόγησε την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση, η οποία είναι άνευ προηγουμένου και προκαλεί πολύ σοβαρές ανησυχίες.
2. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά τον συνολικό συντονισμό κατά της νόσου COVID-19 σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας. Καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη συνολική προσπάθεια συντονισμού με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις περί καραντίνας, τη διασυνοριακή ιχνηλάτηση επαφών, τις στρατηγικές διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, την κοινή αξιολόγηση των μεθόδων διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, την αμοιβαία αναγνώριση των διαγνωστικών εξετάσεων και τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέρχεται τακτικά στο συγκεκριμένο ζήτημα.
3. Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις εργασίες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη και τη διανομή εμβολίων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι απαιτείται άρτια διαδικασία έγκρισης και παρακολούθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων εμβολιασμού στην ΕΕ και δίκαιη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε εμβόλια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθαρρύνει επίσης την περαιτέρω συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο.
II. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ-ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η μεταβατική περίοδος θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και σημειώνει με ανησυχία ότι η πρόοδος στα βασικά ζητήματα ενδιαφέροντος για την Ένωση εξακολουθεί να μην επαρκεί για την επίτευξη συμφωνίας.
5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τη βούληση της Ένωσης να τηρήσει μία όσο το δυνατόν στενότερη εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει των διαπραγματευτικών οδηγιών της 25ης Φεβρουαρίου 2020, και με σεβασμό των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και των δηλώσεων και διακηρύξεων που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κυρίως εκείνων της 25ης Νοεμβρίου 2018, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ίσους όρους ανταγωνισμού, τη διακυβέρνηση και την αλιεία.
6. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ένωσης να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις τις προσεχείς εβδομάδες και ζητεί από το Ηνωμένο Βασίλειο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας.
7. Όσον αφορά το σχέδιο νόμου για την εσωτερική αγορά το οποίο υπέβαλε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την υποχρέωση πλήρους και έγκαιρης εφαρμογής της συμφωνίας αποχώρησης και των πρωτοκόλλων της.
8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους ώστε να υπάρχει εγρήγορση και ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα και για κάθε πιθανή έκβαση, όπως το να μην επιτευχθεί συμφωνία, και καλεί ιδίως την Επιτροπή να εξετάσει εγκαίρως μονομερή και περιορισμένης διάρκειας μέτρα έκτακτης ανάγκης προς το συμφέρον της ΕΕ.
9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να έχει υπό την εποπτεία του το συγκεκριμένο ζήτημα.
III. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
10. Για να επιτευχθεί ο στόχος μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη φιλοδοξία της για την επόμενη δεκαετία και να επικαιροποιήσει το πλαίσιο πολιτικής της για το κλίμα και την ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030», συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου στόχου μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, και τις δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας.
11. Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι ο επικαιροποιημένος στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά από την ΕΕ με τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο. Όλα τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες σε κάθε χώρα και ζητήματα δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Όλη η σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στον νέο στόχο για το 2030 και στην εκπλήρωση του γενικότερου στόχου για κλιματική ουδετερότητα, με ταυτόχρονη εξασφάλιση ισότιμων όρων και πρόληψη της διαρροής άνθρακα.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τις σχετικές εργασίες. Καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη προκειμένου να αξιολογήσει συγκεκριμένες καταστάσεις και να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις στο επίπεδο των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανεξετάσει το θέμα αυτό κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου προκειμένου να συμφωνηθεί νέος στόχος μείωσης των εκπομπών για το 2030 και να υποβληθεί η επικαιροποιημένη εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της ΕΕ στην UNFCCC πριν από το τέλος του έτους.
13. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλα τα άλλα μέρη να υποβάλουν επίσης επικαιροποιημένη εθνικά καθορισμένη συνεισφορά. Τονίζει τη σημασία της ισχυρής συντονισμένης δράσης μέσω ενεργού ευρωπαϊκής κλιματικής διπλωματίας, με σκοπό τη συνένωση δυνάμεων στην παγκόσμια σκηνή για την περαιτέρω προώθηση του σκοπού της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.
IV. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σχέσεις με την Αφρική
14. Η ΕΕ αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην ενίσχυση των στρατηγικών της σχέσεων με την Αφρική και της εταιρικής σχέσης της με την Αφρικανική Ένωση, οι οποίες εξακολουθούν να βασίζονται σε αμοιβαία συμφέροντα και κοινή ευθύνη. Η Αφρική είναι φυσικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της γεωγραφικής, ιστορικής και πολιτιστικής μας εγγύτητας, καθώς και των κοινών αξιών και δεσμεύσεών μας. Το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο και οι πολυάριθμες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αμφότερες οι ήπειροι τονίζουν τη σημασία της εμβάθυνσης και της ανανέωσης των πολιτικών μας σχέσεων και συνεργασίας σε όλους τους τομείς.
15. Στο σημερινό πλαίσιο, η αλληλεγγύη και η στενή συνεργασία για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εμβολίων και της διανομής τους, είναι ζωτικής σημασίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δεσμευθεί να ενισχύσει τη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στα συστήματα υγείας και να αυξήσει την ετοιμότητα και την ικανότητα αντίδρασης των εταίρων.
16. Για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δεσμευθεί να προωθήσει τις διεθνείς προσπάθειες ελάφρυνσης του χρέους των αφρικανικών χωρών, με συντονισμένο τρόπο εντός των οικείων πολυμερών πλαισίων, και ζητά από το Συμβούλιο να καταρτίσει κοινή προσέγγιση για το θέμα αυτό έως τα τέλη Νοεμβρίου 2020.
17. Δεν υπάρχουν μόνο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός, επενδυτικός και αναπτυξιακός εταίρος της Αφρικής. Με βάση αυτό, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό των σχέσεών μας. Παράλληλα με τον δικό της πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, η ΕΕ επιθυμεί να επεκτείνει την εταιρική της σχέση με την Αφρική για τον οικονομικό μετασχηματισμό της. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την πρόθεσή του να συνεργαστεί με τους αφρικανούς εταίρους του και να τονώσει τις επενδύσεις μέσω της συνεργασίας για ένα ολοκληρωμένο πολυτομεακό, πολυεπίπεδο και πολυσυμμετοχικό πρόγραμμα επενδύσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι οι ακόλουθοι τομείς είναι καίριας σημασίας για περαιτέρω συνεργασία και επενδύσεις: ψηφιακή οικονομία και οικονομία της γνώσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταφορές, υγεία και αγροδιατροφικά συστήματα. Επιπλέον, υπενθυμίζοντας το στρατηγικό θεματολόγιο και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 2020, θεωρεί ότι οι οικουμενικές αξίες, η αποφυγή των διακρίσεων, καθώς και τα ίσα δικαιώματα και οι ίσες ευκαιρίες για όλους, η χειραφέτηση των γυναικών, η ένταξη των νέων, η εκπαίδευση και οι δεξιότητες, η κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, καθώς και η χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, θα αποτελέσουν μείζονα οριζόντια θέματα για τη συμμετοχή της ΕΕ. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης η στήριξη της οικονομικής ολοκλήρωσης σε περιφερειακό και ηπειρωτικό επίπεδο και η προώθηση της διηπειρωτικής οικονομικής ολοκλήρωσης.
18. Η μακροχρόνια ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στην Αφρική αποτελούν κοινό στόχο και βασικές προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεχίσει να στηρίζει τις αφρικανικές προσπάθειες για ειρήνη, ασφάλεια, χρηστή διακυβέρνηση και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΕΕ επιθυμεί επίσης τη συμμετοχή των αφρικανών εταίρων στην εξέταση της κινητικότητας και όλων των πτυχών της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης μετανάστευσης, της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης, της επανεισδοχής και της καταπολέμησης των δικτύων διακίνησης μεταναστών, τόσο εντός των δύο ηπείρων όσο και μεταξύ των. Προκειμένου να εδραιωθεί αμοιβαία επωφελής εταιρική σχέση απαιτείται ισορροπημένη, συνεκτική και σφαιρική προσέγγιση, με γνώμονα τις αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργατικότητας και της κοινής ευθύνης
19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά την ενίσχυση της συνεργασίας με την Αφρική για την προώθηση πολυμερών λύσεων γενικά στην παγκόσμια σκηνή. Η διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους αφρικανούς εταίρους ώστε να καθορίσουμε μαζί κοινές προτεραιότητες, έχει καίρια σημασία. Συσπειρώνοντας τις δυνάμεις μας, θα είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε καλύτερα τα κοινά μας συμφέροντα σε έναν όλο και πιο σύνθετο και αβέβαιο κόσμο. Αυτό απαιτεί να είμαστε πιο ενωμένοι στις θέσεις που υιοθετούμε στην παγκόσμια σκηνή και πιο αποφασισμένοι και αποτελεσματικοί στην άσκηση της συνδυασμένης επιρροής μας, μεταξύ άλλων σε πολυμερή φόρουμ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στις προσεχείς πολιτικές συνόδους με την Αφρικανική Ένωση προκειμένου να αναβαθμιστεί η εταιρική σχέση.
Νότια Γειτονία
20. Σηματοδοτώντας την 25η επέτειο της διαδικασίας της Βαρκελώνης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διεξαγάγει τον Δεκέμβριο στρατηγική συζήτηση με θέμα την Νότια Γειτονία.
Λευκορωσία
21. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπογράφει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2020 και εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τη Λιθουανία και την Πολωνία υπό το φως των αντιποίνων της Λευκορωσίας. Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών.
Τουρκία
22. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει τα συμπεράσματά του της 1ης και 2ας Οκτωβρίου 2020 και εκφράζει τη λύπη του για τις νέες μονομερείς και προκλητικές ενέργειες εκ μέρους της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί επιτακτικά τον σεβασμό των αποφάσεων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζει τη σημασία του καθεστώτος των Βαρωσίων και επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο.
23. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί επιτακτικά από την Τουρκία να θέσει τέρμα στις ενέργειες αυτές και να εργαστεί για την εκτόνωση της έντασης με συνέπεια και συνέχεια. Θα εξακολουθήσει να ασχολείται με το θέμα προκειμένου να δώσει συνέχεια στα συμπεράσματά του της 1ης και 2ας Οκτωβρίου 2020.
24. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να συνεχίσει τις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της Αυστραλίας, των Κάτω Χωρών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά την κατάρριψη της πτήσης MH17. Έξι και πλέον έτη μετά από το τραγικό αυτό γεγονός, τα 298 θύματα και οι οικείοι τους αξίζουν δικαίωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στηρίζει κάθε προσπάθεια να αποκατασταθεί η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η λογοδοσία, σύμφωνα και με την απόφαση 2166 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

mail

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο