Press "Enter" to skip to content

Εγγραφές παιδιών & βρεφών 2022 – 2023

Ο Δήμος Καλαμάτας αποφάσισε, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2022-2023 ορίζεται η 10η-05-2022 και λήξης η 03η-06-2022. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://kalamata.ikinder.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.
          Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της υπ.αριθμ.41087(ΦΕΚ/4249/5-12-2017τευχ.Β΄) ΚΥΑ, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
          Ειδικότερα στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας την (από 18 μηνών έως 2,5 ετών) και νηπιακά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
          Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν για το σχολικό έτος 2022-2023 στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας, θα είναι ως εξής:
α) για τα βρεφικά τμήματα από 18 μηνών έως 2,5 ετών (παιδιά με έτος γέννησης από Απρίλιο 2020 έως και Μάρτιο του 2021) και
β) για τα νηπιακά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), παιδιά με έτος γέννησης το 2019 μέχρι και Μάρτιο 2020.
          Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Ηλεκτρονική αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού υπογεγραμμένη. 
β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου)
(Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί και η χώρα καταγωγής τους δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση, καθώς και επίσημο έγγραφο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας, όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω).
γ) Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και πιστοποιητικό εμβολιασμού, με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια (Μη τυχόν προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρούσης περ. 3, συνεπάγεται απόρριψη των αιτήσεων).
δ) Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι,
– Στον Δημόσιο τομέα, Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας
– Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη και ένσημα/ ή εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού (σε περίπτωση πρόσφατης αναγγελίας πρόσληψης επιβεβαίωση  εργασίας με προσκόμιση ενσήμων εντός τριμήνου)
– Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους: Αντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου.
ε) Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος) φορολογικού έτους 2021 και των δύο γονέων.
Το συνολικό εισόδημα αποτυπώνεται στον πεδίο Δ1 του εκκαθαριστικού σημειώματος (Για τη συμπλήρωση του εισοδήματος αθροίζονται τα συνολικά εισοδήματα και των δύο συζύγων).
Επειδή το εισόδημα αποτελεί κριτήριο µοριοδότησης, είναι επιθυμητή η τακτοποίηση των φορολογικών δηλώσεων έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής.
ζ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους γονείς.
η) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) του οικονομικού έτους 2021. Αν οι γονείς φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό τους ή άλλο πρόσωπο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν και το Ε1 της φορολογικής δήλωσης του προσώπου που τους φιλοξενεί στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται (ή λογαριασμός ΔΕΚΟ).
θ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα
και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όρων εγγραφής.
ι) Υπεύθυνη Δήλωση για το ύψος του δηλωθέντος οικογενειακού  εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος στις Δ.Ο.Υ.
          Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, ή σχετική αίτηση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
          Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.
          Τα τροφεία θα καταβάλλονται στο πρώτο δεκαήμερο  του μήνα  στην Εθνική τράπεζα στην οποία ο Δήμος τηρεί λογαριασμό ή στο Ταμείο του Δήμου όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την 62 /2022 απόφαση της 8ης συνεδρ/σης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
          Τα τροφεία καταβάλλονται κανονικά και ανεξαρτήτως παρουσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εκτός από το μήνα Αύγουστο που οι Σταθμοί δεν λειτουργούν.
          Τα τροφεία καθορίζονται στο ποσό των 50,00 € για κάθε νήπιο ανεξαρτήτως εισοδήματος και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 40.001,00 € και άνω.
            Μειωμένα τροφεία καταβάλουν:
A. Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 – 40.000,00 € μείωση 50%, ήτοι 25,00 € για κάθε νήπιο.
B. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000,00€ μείωση 50%,ήτοι 25,00€ για κάθε νήπιο.
Γ.  Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 – 40.000,00€ μείωση 30%, ήτοι 35,00 € για κάθε νήπιο.
            Απαλλάσσονται των τροφείων:
α) Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000,00 €.
β) Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής).
γ) Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς.
δ) Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
ε) Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης.
στ) Οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000,00 € (και δεν είναι δικαιούχοι voucher από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε). 
          Οι μη δικαιούχοι voucher υποχρεούνται στην προσκόμιση αποδεικτικού συμμετοχής στη διαδικασία εγγραφής της Ε.Ε.Τ.Α.Α., έστω και απορριπτικού.
          Η λειτουργία των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών διαρκεί πέντε ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και αρχίζει την 01η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.
          Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και της 5ης Ιανουαρίου καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
          Οι Σταθμοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος.
          Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από τις 7.00π.μ. και λήγει στις 4:00μ.μ. Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται κατόπιν μοριοδότησης σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 62 /2022 απόφαση της 8ης συνεδρ/σης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
          Η Επιτροπή επιλογής συντάσσει πίνακες επιλογής βάσει μορίων οι οποίοι αναρτώνται στο site του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, τους οποίους και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών. Οι παραπάνω προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης αναπροσαρμόζονται μετά την προσκόμιση voucher από τις ωφελούμενες μητέρες.
          Οι μητέρες ή κηδεμόνες που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ (όταν εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.), υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά αίτηση (εφόσον δικαιούνται) μέσω eetaa.gr για τη διασφάλιση της εγγραφής του τέκνου τους.
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Κάρτα υγείας – Πιστοποιητικό εμβολιασμού
Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων εγγραφής
Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιών
Έντυπη αίτηση
Έντυπο Μοριοδότησης
            Οι παιδικοί σταθμοί που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής:
1. Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 15 – 2721022371 –  ΠΑΙΔΙΚΑ & ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
2. Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΤΕΡΜΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ – 2721023229 – ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
3. Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΤΕΝΤΑ) – 2721022279 – ΠΑΙΔΙΚΑ & ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
4. Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 12 ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ – 2721023039 – ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
5. Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 9 (ΕΝΑΝΤΙ ΕΦΟΡΙΑΣ) – 2721084221 – ΠΑΙΔΙΚΑ & ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
6. Ζ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ –ΠΑΡΑΛΙΑ – 2721082722 – ΠΑΙΔΙΚΑ & ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
7. Η΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΓΑΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΒΕΡΓΑ – 2721041905 – ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ   

mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο