Press "Enter" to skip to content

Διαγωνισμός φωτογραφίας:

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ A.E πραγματοποιεί Διαγωνισμό Φωτογραφίας «Η Ελλάδα ένα κινηματογραφικό στούντιο», ο οποίος διεξάγεται ηλεκτρονικά έως τις 18 Ιουλίου 2022 με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενός ποικιλόμορφου τοπίου, ιδανικού για κινηματογραφικά γυρίσματα.
          Ο Διαγωνισμός χωρίζεται σε δύο χρονικές περιόδους, την εαρινή και τη φθινοπωρινή, με σκοπό την αποτύπωση των διαφορετικών τοπίων της Ελλάδος και των διαφορετικών εικόνων που παρουσιάζουν ανά εποχή. Ο εαρινός Διαγωνισμός, ο οποίος είναι ανοιχτός, ολοκληρώνεται στις 18/07/22 και καλεί όλους τους χρήστες, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, να συνεισφέρουν με φωτογραφίες που θα αποτυπώνουν τοποθεσίες για γυρίσματα οπτικοακουστικών παραγωγών (film locations), σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχουν οριστεί ως εξής:
«Αστικό Τοπίο», «Φυσικό Τοπίο», «Σύγχρονο Τοπίο», «Τοπίο άλλης εποχής», «Συνδυασμούς παλιού – νέου», «Χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος», «Μουντό – Μελαγχολικό τοπίο», «Δρόμοι», «Θέα», «Βιομηχανικό τοπίο».
          Οι καλύτερες τρεις συμμετοχές για κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες διεκδικούν χρηματικά έπαθλα και θα επιλεγούν από το ΕΚΟΜΕ, σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού.
          Η Ελλάδα, με τα αδιαμφισβήτητα ελκυστικά τοπία της και τα ανταγωνιστικά κίνητρα προσέλκυσης οπτικοακουστικών παραγωγών (cash rebate 40%, tax relief 30%),  έχει κατακτήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας οπτικοακουστικής κοινότητας και βρίσκεται σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις της διεθνούς κινηματογραφίας. Ταυτόχρονα, η στήριξη του εγχώριου οπτικοακουστικού κλάδου συνδέεται άρρηκτα με τον εθνικό στόχο να αναδειχθεί η Ελλάδα ως ο πλέον ελκυστικός και ασφαλής προορισμός για την υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων και παράλληλα να προβληθεί η χώρα μας ως το καλύτερο φυσικό στούντιο.

Αναλυτικά οι όροι του Διαγωνισμού:
Όροι συμμετοχής στον «1o Ανοιχτό Διαγωνισμό Φωτογραφίας 2022- Εαρινός Κύκλος»
            1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Το «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.» (εφεξής «ΕΚΟΜΕ») διοργανώνει τον 1ο Ανοιχτό Διαγωνισμό Φωτογραφίας – Εαρινός Κύκλος με θέμα: «Τοποθεσίες για γυρίσματα οπτικοακουστικών παραγωγών (Film Locations)» (εφεξής: « Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Διαγωνισμού « https://photo-contest.ekome.media » (εφεξής καλούμενη «Ιστοσελίδα»).
           
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των παρόντων όρων όπως παρατίθενται, ακόμα και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, οι δε συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε τυχόν δικαίωμά τους να ζητήσουν αποζημίωση από το ΕΚΟΜΕ για την αιτία αυτή.
            2. Σκοπός του Διαγωνισμού
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, μέσω αξιολόγησης από επιτροπή που θα ορισθεί από το EKOME, τριών (3) Νικητών, σε κάθε μία από τις δέκα (10) κατηγορίες, οι οποίες ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του παρόντος, σε έκαστο των οποίων το ΕΚΟΜΕ θα απονείμει τα βραβεία τα οποία ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 13 του παρόντος.Το φωτογραφικό υλικό που θα συλλεχθεί στο πλαίσιο του ανωτέρω Διαγωνισμού θα συμπεριληφθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΟΜΕ που θα περιλαμβάνει οδηγό τοποθεσιών (location gallery) για την πραγματοποίηση γυρισμάτων οπτικοακουστικών έργων και θα το εμπλουτίσει με τις τοποθεσίες που θα φωτογραφηθούν , όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο άρθρο 7 του παρόντος.
Προς το σκοπό αυτό θα διεξαχθούν Δύο Διαγωνισμοί, ο παρόν 1ος Διαγωνισμός- Εαρινός Κύκλος και ο 2ος Διαγωνισμός- Φθινοπωρινός Κύκλος, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή/και διαφορετικοί υποψήφιοι με τον πρώτο. Κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των φωτογραφιών με τις οποίες συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στο Διαγωνισμό θα είναι το ΕΚΟΜΕ. Οι συμμετέχοντες παρέχουν στο ΕΚΟΜΕ, με την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, την άδειά τους να κάνει χρήση των φωτογραφικών υλικών που υποβάλλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος, άνευ καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος προς αυτούς, αναγνωρίζουν δε και δηλώνουν ότι δεν έχουν οποιαδήποτε σχετική αξίωση και ότι σε κάθε περίπτωση παραιτούνται ρητώς τυχόν δικαιώματός τους να αναζητήσουν οποιοδήποτε αντάλλαγμα.
            3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους.Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του ΕΚΟΜΕ καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών ως δευτέρου (Β) βαθμού, αλλά και οι εργαζόμενοι στη Steficon καθώς και οι συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις.
            4. Διάρκεια του Διαγωνισμού
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Εαρινού Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα έως και τις 18/07/2022, ώρα 11:00 π.μ (εφεξής «Διάρκεια»).
            5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
i. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά την προσδιορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:α) Επισκέπτεται την ειδική Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://photo-contest.ekome.mediaβ) Αποδέχεται τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού.γ) Συμπληρώνει τα απαραίτητα για τη Συμμετοχή του προσωπικά στοιχεία, ως του ζητούνται (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Ηλεκτρονική Διεύθυνση)δ) Συμπληρώνει τα απαραίτητα για τη Συμμετοχή του στοιχεία εκάστης φωτογραφίας, ως του ζητούνται και αναρτά τις σχετικές φωτογραφίες.Ο Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό με την υποβολή μίας (1) φωτογραφίας ανά θεματική κατηγορία, μπορεί δε να συμμετάσχει σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Ως εκ τούτου, ο Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλει ισάριθμες φωτογραφίες με τις θεματικές κατηγορίες. Από τα παραπάνω, συνεπάγεται πως κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα υποβολής έως και δέκα (10) φωτογραφιών, όσες δηλαδή είναι και οι θεματικές κατηγορίες του Διαγωνισμού.ii. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.iii. Η κατά τα ανωτέρω υποβολή της συμμετοχής του κάθε Συμμετέχοντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συγκατάθεση του συμμετέχοντος στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
            6. Ειδικοί όροι Συμμετοχών – Περιορισμοί
i. Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές οι οποίες:• είναι αναληθείς• περιλαμβάνουν υλικό το οποίο είναι δημοσιευμένο σε τράπεζα φωτογραφιών• περιλαμβάνουν περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων• προβάλλουν ως αποδεκτές ή προάγουν παράνομες δραστηριότητες• είναι μειωτικές για τα μέλη συγκεκριμένης φυλής, εθνικότητας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκείας ή υποκινούν το μίσος εναντίον συγκεκριμένων ομάδων• είναι προσβλητικές, εκφοβιστικές ή υβριστικές περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την πνευματική ή φυσική υγεία κάποιου ατόμουii. Οι φωτογραφικές συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν:• πορνογραφικό υλικό• απειλητικό περιεχόμενο• οποιαδήποτε επικίνδυνη συμπεριφορά• οποιαδήποτε εμπορική/εταιρική διαφήμιση ή• οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά σε άνθρωπο ή ζώοiii. Οι φωτογραφικές συμμετοχές δεν θα πρέπει να δείχνουν πρόσωπα ανθρώπων, επιγραφές ή με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.Το ΕΚΟΜΕ έχει το δικαίωμα να διαγράφει τέτοιο περιεχόμενο, χωρίς καμία προειδοποίηση και να κάνει αναφορά στις αρμόδιες Αρχές. Ο συμμετέχων αποδέχεται μέσω της συμμετοχής του ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της ανάρτησής του και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα ή/και την άδεια για την ανάρτηση αυτή, ενώ το ΕΚΟΜΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο της ανάρτησής τους.
            7. Θεματικές Κατηγορίες Τοποθεσιών- Συμμετοχών
Ο Στόχος του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του αστικού και φυσικού τοπίου σε όλη την ποικιλομορφία του για την εξεύρεση και συγκέντρωση τοποθεσιών παραγωγής οπτικοακουστικών έργων σε διαφορετικές περιοχές ανά την Ελλάδα (film locations). Η κάθε φωτογραφία – συμμετοχή πρέπει να εντάσσεται σε μια από τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:1. Αστικό τοπίο (γειτονιές, σοκάκια, εμπορικοί δρόμοι, μεγαλούπολη, λεωφόροι, γέφυρες, στενά, τοίχοι με graffiti, πλατείες, πάρκα)2. Φυσικό τοπίο (ποτάμια, λίμνες, δάση, παραλίες, μονοπάτια στη φύση, φυσικές πηγές, δρόμοι σε δάσος, καταρράκτες, σεληνιακό τοπίο, φαράγγια, γκρεμοί, έρημος)3. Σύγχρονο τοπίο (εξωτερικό κτιρίων, σημεία σε πόλεις, πάρκα, σύγχρονα αρχιτεκτονήματα)4. Στοιχεία άλλης εποχής (παλιά κτίρια, εγκαταλελειμμένα κτίρια, παλιές γειτονιές, θυμίζει μεσαίωνα/Βυζάντιο/ιστορική εποχή/περίοδο πολέμου/παραδοσιακοί οικισμοί)5. Συνδυασμός παλιού – νέου (γειτονιές με διαφορετικό ύφος, κτίρια, αρχιτεκτονική/σύγχρονες υποδομές ενταγμένες σε παραδοσιακό αστικό περιβάλλον)6. Χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος (μνημεία, αρχαία μνημεία, πεδία μάχης)7. Μελαγχολικό τοπίο (δρόμοι, βράχοι, δάση, γειτονιές, λίμνες, πόλεις, χωριά με μουντό χρώμα)8. Δρόμοι (λεωφόροι, επαρχιακοί δρόμοι, χωματόδρομοι, αστικοί δρόμοι, δρόμοι ανάμεσα από λίμνες, δρόμοι μέσα στα βουνά, απόκρημνοι δρόμοι)9. Θέα (θέα πόλης, χωριού, από ψηλό σημείο, με ρομαντικό ύφος, με μουντό ύφος, θέα βουνό, θέα θάλασσα)10. Βιομηχανικό τοπίο (εργοστάσια, βιομηχανικές περιοχές, μοιάζει με εργοστάσιο, αποθήκες, παλιές αποθήκες, σύγχρονες αποθήκες, δίπλα σε εργοτάξιο, δίπλα σε γραμμές τραίνου, εμπορικό λιμάνι, εμπορικό τραίνο)
            8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φωτογραφιών – Συμμετοχών – Στοιχεία φωτογραφίας
Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:• jpg format• υψηλότερη δυνατή ανάλυση με μέγιστο τα 4 MΒ τα οποία αντιστοιχούν σε μία φωτογραφία της κάθε κατηγορίας.• Φωτογραφίες με περιθώρια (frames) και υδατογραφήματα (watermarks) δεν θα λάβουν μέρος στην τελική αξιολόγηση για την ανάδειξη των Νικητών.Ο υποψήφιος συμπληρώνει τα απαραίτητα για τη Συμμετοχή του στοιχεία εκάστης φωτογραφίας, ως ακολούθως:• Τοποθεσία/Περιγραφή της Τοποθεσίας• Σημείο Λήψης της Φωτογραφίας/Gps Coordinates (προαιρετικός ορισμός σημείου λήψης της φωτογραφίας στο χάρτη)• Χρόνος Λήψης Φωτογραφίας (Ημερομηνία και Ώρα)• Keywords που χαρακτηρίζουν την φωτογραφία• Οτιδήποτε άλλο επιθυμεί ο συμμετέχοντας που θεωρεί ότι θα βοηθήσει την κριτική επιτροπή
            9. Πνευματικά Δικαιώματα και Δικαιώματα Προσωπικότητας:
i. Ο Συμμετέχων εγγυάται πως είναι ο δημιουργός και ο δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων επί των φωτογραφιών που υπέβαλε με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.Ο συμμετέχων παραχωρεί στο ΕΚΟΜΕ το απεριόριστο ως προς το χώρο και το χρόνο δικαίωμα πάσας χρήσης των φωτογραφιών με τις οποίες συμμετέχει στο διαγωνισμό και των δικαιωμάτων επί αυτών. Συγκαταλέγονται στο δικαίωμα αυτό κυρίως το δικαίωμα επεξεργασίας, αναπαραγωγής και διάδοσης της φωτογραφίας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και κάθε άλλη μορφή καθώς και σε φορείς εικόνας και ήχου, το δικαίωμα δημοσίευσης και διάθεσής της στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της στην πλατφόρμα του ΕΚΟΜΕ και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram) και το δικαίωμα έκθεσής της.
Σε κάθε περίπτωση δημοσίευσης φωτογραφίας από το ΕΚΟΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της στην πλατφόρμα του, θα αναφέρεται το όνομα του δημιουργού/ συμμετέχοντος. Τα δικαιώματα χρήσης παραχωρούνται ατελώς. Το ΕΚΟΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει τα προαναφερθέντα δικαιώματα σε τρίτους.ii. Ο συμμετέχων διαβεβαιώνει ότι οι φωτογραφίες με τις οποίες συμμετέχει στον Διαγωνισμό είναι απαλλαγμένες από δικαιώματα τρίτων, ειδικά από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπά συγγενικά δικαιώματα ή δικαιώματα της προσωπικότητας, ότι έχει το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης της φωτογραφίας και ότι έχει λάβει την άδεια για την λήψη της φωτογραφίας, όπου αυτό απαιτείται (πχ. Λιμενικό ή Εφορεία Αρχαιοτήτων) δηλώνοντας ρητά ότι για την λήψη της εν λόγω φωτογραφίας δεν απαιτείται η λήψη άδειας ή ότι έχει ληφθεί η άδεια από την αρμόδια υπηρεσία/ αρχή.iii. Σε περίπτωση που οποτεδήποτε, οιοσδήποτε τρίτος στραφεί κατά του ΕΚΟΜΕ ή/και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων ή/και εκδοχέων του , ισχυριζόμενος ότι η χρήση της φωτογραφίας προσβάλλει οιασδήποτε φύσεως δικαίωμά του ή έχει ληφθεί παράνομα κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, υποχρεούται ο Συμμετέχων να συνδράμει το ΕΚΟΜΕ ή/και τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους ή/και εκδοχείς του τελευταίου με οποιονδήποτε τρόπο και ειδικότερα να παρέμβει υπέρ των τελευταίων και να αναλάβει το βάρος της αποδείξεως των ισχυρισμών τους.iv. Το ΕΚΟΜΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλά δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία που έχουν τραβήξει οι Συμμετέχοντες.
            10. Επιτροπή Αξιολόγησης
Η επιτροπή αξιολόγησης που θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και θα εισηγηθεί σχετικά με τους Νικητές, θα οριστεί από το ΕΚΟΜΕ. Η επιτροπή αυτή αξιολογεί τις συμμετοχές κατά την απόλυτη κρίση της, λαμβάνοντας υπόψιν το περιεχόμενο και την τεχνική των φωτογραφικών συμμετοχών σε συνάρτηση με το Αντικείμενο και το Σκοπό του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος.
            11. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού
i. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της διαδικασίας υποβολής των συμμετοχών κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, η ορισθείσα επιτροπή θα αξιολογήσει και θα προτείνει τρεις (3) Νικητές, για κάθε μία από τις δέκα (10) κατηγορίες, ήτοι συνολικά 30 Νικητές και το ΕΚΟΜΕ θα τους αναδείξει και θα τους βραβεύσει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13. Η επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της αξιολόγησης εντός ενός (1) μηνός από το πέρας της διαδικασίας υποβολής συμμετοχών.ii. Στην εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης για την ανάδειξη των Νικητών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών». Ως «Έγκυρη Συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με όλους τους όρους του παρόντος και δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 6.
            12. Βραβεία Διαγωνισμού
Για κάθε θεματική κατηγορία, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 7, αναδεικνύονται τρεις (3) νικητές, οι οποίοι λαμβάνουν αντιστοίχως τρία (3) χρηματικά έπαθλα. Τα χρηματικά έπαθλα για τους αντιστοίχους Νικητές σε κάθε μία από τις δέκα (10) κατηγορίες έχουν ως εξής:Πρώτο έπαθλο: Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.Δεύτερο έπαθλο: Χίλια (1.000) ευρώ.Τρίτο έπαθλο: Πεντακόσια (500) ευρώ.
            13. Ενημέρωση για την Ανάδειξη των Νικητών – Απόδοση και Παραλαβή των Βραβείων
i. Τα στοιχεία των Νικητών που θα αναδειχθούν κατά ως άνω αναφερόμενα θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του ΕΚΟΜΕ https://www.ekome.media/el/ii. Οι Νικητές θα ενημερωθούν από το ΕΚΟΜΕ για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την παραλαβή του βραβείου τους, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.iii. Οι Νικητές θα καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Βραβείου και να δηλώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την πληρωμή (στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους ζητηθεί) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την σχετική ειδοποίηση.iv. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών, εντός της οποίας οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Βραβείου τους, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν αποδεχθεί το Βραβείο του ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμα να λάβει το Βραβείο του.v. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν αποδεχθεί το Βραβείο του ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Βραβείου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του ΕΚΟΜΕ ή/και των προστηθέντων αυτού. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου στελέχους του ΕΚΟΜΕ.
            14. Ευθύνη
i. Το ΕΚΟΜΕ και οι προστηθέντες αυτού δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.ii. Το ΕΚΟΜΕ και οι προστηθέντες αυτού δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι Νικητές έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξουν αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν το Βραβείο τους ή αν τα στοιχεία επικοινωνίας και η διεύθυνση που έχουν δηλώσει δεν είναι ορθά ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Βραβείου, το οποίο παραμένει εις χείρας του ΕΚΟΜΕ, το οποίο απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να διαχειριστεί το μη αποδοθέν Βραβείο κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια.iii. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του ΕΚΟΜΕ ή/και των προστηθέντων αυτού περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους τελούμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.iv. ΤΟ ΕΚΟΜΕ θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού που προβλέπεται στον όρο 12 ανωτέρω. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των Βραβείων, το ΕΚΟΜΕ δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των Νικητών του Διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων Βραβείων ή παροχών για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.v. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Το ΕΚΟΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.vi. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Το ΕΚΟΜΕ δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα της Ιστοσελίδας.
Το ΕΚΟΜΕ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.vii. Το ΕΚΟΜΕ έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.viii. Το ΕΚΟΜΕ πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών για την παραλαβή του Βραβείου τους, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.ix. Όλοι οι όροι του παρόντος άρθρου περί Ευθύνης, καθώς και γενικώς οι Όροι του Διαγωνισμού αφορούν το ΕΚΟΜΕ και οι προστηθέντες αυτού, ήτοι τα εξουσιοδοτημένα από αυτό φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων την εταιρεία STEFICON A.E., η οποία έχει αναλάβει για λογαριασμό του ΕΚΟΜΕ τις υπηρεσίες διοργάνωσης του παρόντος Διαγωνισμού, ως Ανάδοχος νόμιμα συναφθείσας δημόσιας σύμβασης.
            15. Προσωπικά Δεδομένα
i. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, το ΕΚΟΜΕ και οι προστηθέντες αυτού θα τηρήσουν αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:(1) των Συμμετεχόντων: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, email, ημερομηνία γέννησης(2) των Νικητών που θα αποδεχθούν το Βραβείο (α) ονοματεπώνυμο, (β) email, (γ) ημερομηνία γέννησης, (δ) αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, (ε) διεύθυνση, άλλα στοιχεία που εμπεριέχονται στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που δύναται να υποδεικνύονται κατά τα ανωτέρω από το ΕΚΟΜΕ προς τους σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας των Νικητών για την παραλαβή των Βραβείων. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.ii. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητώνβασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@steficon.gr. Σε περίπτωση ανάκλησης της εν λόγω συγκατάθεσης, το ΕΚΟΜΕ δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των Νικητών δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.iii. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα είναι κατ’ αρχήν μόνο τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα στελέχη του ΕΚΟΜΕ που είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της STEFICON Α.Ε., οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του ΕΚΟΜΕ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, το ΕΚΟΜΕ και η STEFICON A.E. ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή και εντεταλμένα από πρόσωπα για την παράδοση των Βραβείων.iv. Κατ’εξαίρεση το ΕΚΟΜΕ δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.v. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός ενός έτους μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.Αυτονόητο είναι ότι θα διατηρούνται οι φωτογραφίες με τις οποίες συμμετείχαν, οι συμμετέχοντες, καθώς κάτοχος όλων των δικαιωμάτων τους είναι πλέον το ΕΚΟΜΕ, όπως αναλυτικά εκτέθηκε στο άρθρο 9 του παρόντος.vi. Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφ’ετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.vii. Τέλος, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στο ΕΚΟΜΕ, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση info@steficon.gr.
            16. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Το ΕΚΟΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και να τροποποιήσει οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της Διάρκειάς του και των Βραβείων που παρέχονται στο πλαίσιο του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Το ΕΚΟΜΕ μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση και χωρίς την συνδρομή σπουδαίου λόγου. Στις περιπτώσεις αυτές, το ΕΚΟΜΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του ΕΚΟΜΕ ή/και των προστηθέντων αυτού, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή ματαίωσης.
            17. Αποδοχή των όρων
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, και (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του ΕΚΟΜΕ και των προστηθέντων αυτού.
            18. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο