Press "Enter" to skip to content

Πλήρωση θέσης Δικτύου ΠΡΑΞΗ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης πιστοποιημένου συμβούλου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patent attorney) με σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:
• «ΔΑΥΠΕΚΝΕ: Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας» – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Άξονας προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας» και
Έδρα:
1 θέση με έδρα την Αθήνα ή την Πάτρα ή το Ηράκλειο με κωδικό θέσης TTO_PATENT_JUL_22
Αντικείμενο Εργασιών:
• Συγγραφή έως 12 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και υποβολή τους στον εθνικό φορέα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών (ΟΒΙ) ή/και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) ή/και κατάθεση αίτησης PCT.
• Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας, όπως συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, αναζήτησης ελευθερίας λειτουργίας (Freedom to Operate) και αποτίμηση αξίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patent valuation).
Διάρκεια Σύμβασης: 6-12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.
Αμοιβή: Η αμοιβή θα πραγματοποιείται με το παραδοτέο το οποίο αποτελεί το εκάστοτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το συνολικό ύψος της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 44.800,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Απαιτούμενα Προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
• Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε φυσικές επιστήμες ή/και επιστήμες ιατρικής και υγείας ή/και επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας (βάσει Frascati).
• Μεταπτυχιακός τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).
• Πιστοποίηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε συγγραφή τουλάχιστον 5 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
• Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).
• Εμπειρία σε ζητήματα συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση.
• Άνεση στην επικοινωνία και πνεύμα ομαδικής εργασίας.
Επιθυμητά προσόντα.
• Διδακτορικός τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως εξεταστής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό ή ευρωπαϊκό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
• Προϋπηρεσία ως σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας ή σύμβουλος διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT (Patent Cooperation Treaty).
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αποτίμηση αξίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Συνέντευξη
Οι υποψήφιοι ή όσοι από αυτούς κριθούν καταλληλότεροι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. Κατά τη συνέντευξη θα αξιολογηθεί η ικανότητα επικοινωνίας και το πνεύμα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας, η ικανότητα αντίληψης και ανάληψης πρωτοβουλιών.
Βαθμολογία προσόντων –κριτηρίων:
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως:
Συνολική Βαθμολογία (ΣΒ) = 0,70 * Τεχνική Βαθμολογία (ΤΒ) + 0,30 * Βαθμολογία Προφορικής Συνέντευξης (ΠΣ)
Τεχνική Βαθμολόγηση:
• Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής σε φυσικές επιστήμες ή/και επιστήμες ιατρικής και υγείας ή/και επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας (βάσει Frascati) 5-6,4 (καλώς): 5 βαθμοί, 6,5-8,4 (λίαν καλώς): 10 βαθμοί, 8,5-10 (άριστα): 15 βαθμοί.
• Διδακτορικός τίτλος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής: 10 βαθμοί.
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως εξεταστής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό ή ευρωπαϊκό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας : 30 βαθμοί.
• Προϋπηρεσία ως σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα: από 1 έως 3 χρόνια: 5 βαθμοί, από 3 έως 6 χρόνια: 10 βαθμοί.
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας PCT (Patent Cooperation Treaty): 1 έως 3 καταθέσεις: 15 βαθμοί, άνω των 3 καταθέσεων: 20 βαθμοί.
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αποτίμηση αξίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: 15 βαθμοί.
Σύνολο βαθμών: 100
Βαθμολόγηση προσωπικής συνέντευξης
Τα κριτήρια θα βαθμολογηθούν ως ακολούθως:
i. η εμπειρία του υποψηφίου σε ζητήματα συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση: 70 βαθμοί
ii. η ικανότητα επικοινωνίας: 20 βαθμοί
iii. το πνεύμα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας: 10 βαθμοί.
Σύνολο βαθμών: 100
Υποβολή Προτάσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 17:00.
Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης ή διπλωμάτων ξένων γλωσσών ή επαγγελματικών πιστοποιήσεων.
3. Πίνακας στον οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι πληροφορίες συγγραφής των τουλάχιστον 5 προαπαιτούμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
4. Συνοδευτική επιστολή (cover letter) στην οποία εν συντομία θα παρουσιάζεται μεταξύ άλλων:
Α. η προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει ο/η υποψήφιος/α στον οργανισμό και
Β. η ανάλυση της σχετικής με τη θέση εμπειρίας (όπου εφαρμόζεται).
5. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την εμπειρία/τεχνογνωσία/εξοικείωση ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας/τεχνογνωσίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.
6. Συμπληρωμένη αίτηση-δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. Υπόδειγμα σελ.6).
7. Οι ενδιαφερόμενοι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
8. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη.
          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο: praxi@praxinetwork.gr·, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.
Αξιολόγηση Προτάσεων – Ενστάσεις –Λοιποί όροι:
Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής.
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Ως εμπειρία λογίζεται η απασχόληση μετά την απόκτηση των τίτλων σπουδών δυνάμει σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα, συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης υπό τις προϋποθέσεις του Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Το ΙΤΕ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ).
Το ΙΤΕ προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει, υποβάλει ή/και καταθέσει. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της συγκεκριμένης/ παρούσας προκήρυξης. Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο. Το ΙΤΕ τηρεί τα ως άνω δεδομένα μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης, με την επιφύλαξη της τήρησης που επιβάλλεται από τον νόμο ή για σκοπούς άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την υποψηφιότητα και τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή το ΙΤΕ καταστρέφει τα κατατεθειμένα έγγραφα ή/και δικαιολογητικά και προβαίνει στη διαγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.
Επικοινωνία:
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Αλεξάνδρα Ρίζου, email: praxi@praxinetwork.gr

mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο