Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 13 εβδομάδων

[χρόνος ανάγνωσης 38 δευτερόλεπτα]

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,59%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.226 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,96 φορές. 
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023. 
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023 στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων 5 Ιουλίου 2023 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 3 Μαΐου 2023 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.226 1.279
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 1,96 2,05
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση 3,59% 3,20%
6. Τιμή Δημοπρασίας 99,100 99,198
7. Cut – off ratio 14% 4%
mail