Ορισμός μορφής & διαστάσεων ψηφοδελτίων

[χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά]

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση που ορίζει την μορφή και τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη των συνδυασμών και σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, χρησιμοποιούνται νέα ψηφοδέλτια.
Ειδικότερα βάσει της απόφασης:
• Τα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» διευκρινίζουν κατά σειρά τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τα ψηφοδέλτια όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξής από το αρμόδιο δικαστήριο:
– Σε δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια, στους οποίους τα δημοτικά συμβούλια αποτελούνται από δεκατρείς (13) έως και δεκαεννέα (19) δημοτικούς συμβούλους και στους οποίους δεν υφίστανται δημοτικές κοινότητες.
– Σε δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια, στους οποίους τα δημοτικά συμβούλια αποτελούνται από εικοσιπέντε (25) έως και σαράντα τρεις (43) δημοτικούς συμβούλους και στους οποίους δεν υφίστανται δημοτικές κοινότητες.
– Σε δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια, στους οποίους τα δημοτικά συμβούλια αποτελούνται από δεκατρείς (13) έως και δεκαεννέα (19) δημοτικούς συμβούλους, στην περίπτωση δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο από διακόσιους έναν (201) κατοίκους.
– Σε δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια, στους οποίους τα δημοτικά συμβούλια αποτελούνται από εικοσιπέντε (25) έως και σαράντα τρεις (43) δημοτικούς συμβούλους, στην περίπτωση δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο από διακόσιους έναν (201) κατοίκους.
– Σε δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια, στις οποίες τα δημοτικά συμβούλια αποτελούνται από δεκατρείς (13) έως και δεκαεννέα (19) δημοτικούς συμβούλους, στην περίπτωση δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό έως και διακόσιους (200) κατοίκους.
– Σε δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια, στους οποίους τα δημοτικά συμβούλια αποτελούνται από εικοσιπέντε (25) έως και σαράντα τρεις (43) δημοτικούς συμβούλους, στην περίπτωση δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό έως και διακόσιους (200) κατοίκους.
– Σε δήμους με δύο ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, στους οποίους τα δημοτικά συμβούλια αποτελούνται από δεκατρείς (13) έως και δεκαεννέα (19) δημοτικούς συμβούλους και στους οποίους δεν υφίστανται δημοτικές κοινότητες. 
– Σε δήμους με δύο ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, στους οποίους τα δημοτικά συμβούλια αποτελούνται από εικοσιπέντε (25) έως και σαράντα τρεις (43) δημοτικούς συμβούλους και στους οποίους δεν υφίστανται δημοτικές κοινότητες.
– Σε δήμους με δύο ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, στους οποίους τα δημοτικά συμβούλια αποτελούνται από δεκατρείς (13) έως και δεκαεννέα (19) δημοτικούς συμβούλους, στην περίπτωση δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο από διακόσιους έναν (201) κατοίκους.
– Σε δήμους με δύο ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, στους οποίους τα δημοτικά συμβούλια αποτελούνται από εικοσιπέντε (25) έως και σαράντα τρεις (43) δημοτικούς συμβούλους, στην περίπτωση δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο από διακόσιους έναν (201) κατοίκους.
– Σε δήμους με δύο ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες τα δημοτικά συμβούλια αποτελούνται από δεκατρείς (13) έως και δεκαεννέα (19) δημοτικούς συμβούλους, στην περίπτωση δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό έως και διακόσιους (200) κατοίκους.
– Σε δήμους με δύο ή περισσότερες εκλογικές πε- ριφέρειες, στους οποίους τα δημοτικά συμβούλια αποτελούνται από εικοσιπέντε (25) έως και σαράντα τρεις (43) δημοτικούς συμβούλους, στην περίπτωση δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό έως και διακόσιους (200) κατοίκους.
– Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4804/2021, χρησιμοποιούνται νέα ψηφοδέλτια. Το ψηφοδέλτιο τυπώνεται με ευθύνη του συνδυασμού και περιλαμβάνει, κατά σειρά, τα στοιχεία, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξής από το αρμόδιο δικαστήριο.
• Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών ορίζονται ως ακολούθως:
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με σαράντα τρία (43) ή τριανταεννιά (39) μέλη, χωρίς εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 90 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτι- κά συμβούλια με σαράντα τρία (43) ή τριανταεννιά (39) μέλη, με εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 115 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με τριανταπέντε (35) ή εικοσιεννιά (29) μέλη, χωρίς εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προ- έδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 80 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με τριανταπέντε (35) ή εικοσιεννιά (29) μέλη με εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέ- δρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 105 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με εικοσιπέντε (25) ή δεκαεννιά (19) μέλη, χωρίς εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων κοινότητας σε 14 Χ 70 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με εικοσιπέντε (25) ή δεκαεννιά (19) μέλη, με εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 95 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με δεκαπέντε (15) ή δεκατρία (13) μέλη, χωρίς εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 60 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Για τους δήμους στους οποίους εκλέγονται δημοτικά συμβούλια με δεκαπέντε (15) ή δεκατρία (13) μέλη, με εκλογή συμβουλίων δημοτικής κοινότητας ή προέδρων δημοτικής κοινότητας σε 14 Χ 80 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας σε 14 Χ 20 εκατοστά του μέτρου περίπου.
Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ μα τα Παραρτήματα

mail