Ενημέρωση δικαιούχων ΚΕΑ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, ενημερώνει τους Δικαιούχους του Προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ότι από 01/11/2018 τίθεται σε ισχύ η υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 (ΦΕΚ Β’ 2281) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».
Από την 1η Νοεμβρίου, η περίοδος χορήγησης του επιδόματος ορίζεται σε έξι μήνες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ενίσχυσης το ποσό παραμένει σταθερό. Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Μετά την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει νέα αίτηση ένταξης.
Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν αίτηση σε Κέντρα Κοινότητας, ΚΕΠ ή Δήμους, υποχρεούνται να προσκομίζουν το νέο έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο, με γνήσιο υπογραφής από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.
Τα απαιτούμενα στοιχεία που χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης είναι:
• ΑΜΚΑ (Όλων των μελών του νοικοκυριού)
• ΑΦΜ (Όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού)
• E-mail
• Αριθμός κινητού τηλεφώνου
• ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (οποιασδήποτε τράπεζας) με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον αιτούντα
• Αριθμός παροχής ΔΕΗ (11 ψηφία)
Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Κέντρο Κοινότητας, με βάση το Άρθρο 5 της ΚΥΑ είναι:
Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.
Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται:
α) για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία: η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμού ΔΕΚΟ,
β) για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία: η προσκόμιση αντιγράφου/ων ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που τεκμηριώνει/ουν την διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης και λογαριασμού ΔΕΚΟ,
γ) για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία: να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ.
Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κ.τ.λ.).
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, έχει μεταβληθεί σε σχέση με ότι εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς ή κατασχετήριο). Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τεκμηρίωση μεταβολής στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.
Σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής/φοίτησης στο σχολείο.
Επισημαίνεται ότι η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται η διακοπή υπαγωγής στο πρόγραμμα, και η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-14:00 στα τηλέφωνα 2821341040 και 2821341033.

 

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»