Νέα στρατηγική ΕΕ

Στις 19 Νοεμβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για την ασφάλεια και την άμυνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ. Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι με την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών αναγκών ασφάλειας της Ευρώπης, η ΕΕ θα ενισχύσει την ικανότητά της να ενεργεί ως πάροχος ασφάλειας και τη στρατηγική της αυτονομία και θα ενισχύσει την ικανότητά της να συνεργάζεται με τους εταίρους. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά στις συλλογικές προσπάθειες, επίσης στο πλαίσιο των διατλαντικών σχέσεων, και θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή συνεισφορά σε μια παγκόσμια τάξη βασισμένη σε κανόνες με τον ΟΗΕ στο επίκεντρό της.
Οι τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν:
• Πολιτική ΚΠΑΑ
Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία για τη δημιουργία ενός μη στρατιωτικού συμπλέγματος για την ΚΠΑΑ, επισημαίνοντας μια φιλόδοξη δέσμευση για την ενίσχυση της πολιτικής ΚΠΑΑ και την ενίσχυση της ικανότητάς του, της αποτελεσματικότητάς του και της ανταπόκρισής του, καθώς και μεγαλύτερης συμμετοχής στο σημερινό μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας.
• Ικανότητα στρατιωτικού σχεδιασμού και διεξαγωγής (MPCC)
Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τον θετικό αντίκτυπο του MPCC στην διοίκηση και τον έλεγχο των αποστολών στρατιωτικής εκπαίδευσης της ΕΕ (επί του παρόντος: EUTM Σομαλία, EUTM RCA, EUTM Mali). Το Συμβούλιο συμφωνεί να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του ΜΣΙΠ με στόχο να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του 2020 να αναλάβει επίσης την ευθύνη για τον επιχειρησιακό προγραμματισμό και τη διεξαγωγή μιας εκτελεστικής στρατιωτικής επιχείρησης ΚΠΑΑ, η οποία περιορίζεται στο μέγεθος της μάχης της ΕΕ.
• Μόνιμη Δομημένη Συνεργασία (PESCO)
Το Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόοδο στην εφαρμογή του PESCO σχεδόν ένα χρόνο μετά την ίδρυσή του και εγκρίνει κατάλογο 17 νέων έργων PESCO στις 19 Νοεμβρίου.
• Συντονισμένη ετήσια επανεξέταση για την άμυνα (CARD )
Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση δοκιμής και συμφωνεί να δρομολογήσει το CARD ως μόνιμη δραστηριότητα. Η CARD είναι μια διαδικασία που στοχεύει στην καλύτερη επισκόπηση σε επίπεδο ΕΕ των αμυντικών δαπανών, των εθνικών επενδύσεων και των προσπαθειών στον τομέα της αμυντικής έρευνας. Αυτό προωθεί ενεργά την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.
• Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας
Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του (μερική γενική προσέγγιση) σχετικά με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για το 2021-2027. Το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο στοχεύει στην ενίσχυση της παγκόσμιας ικανότητας ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης της ΕΕ.
• Συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ
Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι εξακολουθεί να διασφαλίζει τη συνοχή και την αμοιβαία ενίσχυση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ. Χαιρετίζει τη δεύτερη κοινή δήλωση για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ που υπεγράφη στις 10 Ιουλίου 2018 από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.
• Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για την Ειρήνη
Το Συμβούλιο σημειώνει την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να διατηρεί την ειρήνη, να αποτρέπει τις συγκρούσεις και να ενισχύει τη διεθνή ασφάλεια. Το Συμβούλιο καλεί τα αρμόδια προπαρασκευαστικά όργανα να συνεχίσουν τις εργασίες αυτές.
• Στρατιωτική κινητικότητα
Το Συμβούλιο χαιρετίζει την υλοποίηση των προσπαθειών για τη βελτίωση της κινητικότητας του στρατιωτικού προσωπικού, του υλικού και του εξοπλισμού. Στόχος της στρατιωτικής κινητικότητας είναι να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία του στρατιωτικού εξοπλισμού και του προσωπικού σε ολόκληρη την ΕΕ και πέρα από αυτήν.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»