Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου

Ειδική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα το Brexit, με βάση το άρθρο 50 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2018.
Τα συμπεράσματα είναι:
«1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Βάσει αυτού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία μπορεί να τεθεί σε ισχύ στις 30 Μαρτίου 2019, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια εύτακτη αποχώρηση.
2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει την πολιτική δήλωση η οποία καθορίζει το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη βούληση της Ένωσης να έχει στο μέλλον όσο το δυνατόν στενότερη εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με την πολιτική δήλωση. Η προσέγγιση της Ένωσης θα εξακολουθήσει να καθορίζεται από τις συνολικές θέσεις και αρχές που εκτίθενται στους προσανατολισμούς του Συμβουλίου που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει συνεχώς υπό την εποπτεία του το θέμα.
3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ευχαριστεί τον Michel Barnier για τις άοκνες προσπάθειές του ως επικεφαλής διαπραγματευτή καθώς και για την συμβολή του στη διατήρηση της ενότητας μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»