Αποτελέσματα διάθεσης εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα

Κατά την δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 7 Δεκεμβρίου 2018, υπεβλήθησαν οι παρακάτω προσφορές οι οποίες θα διατεθούν εξ’ ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 5ης Δεκεμβρίου 2018.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 7.654.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,547

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»