Ευρωπαϊκή επίλυση διασυνοριακών θεμάτων γονικής μέριμνας

Τη διασυνοριακή εφαρμογή αποφάσεων σε θέματα γονικής μέριμνας και διεθνούς απαγωγής παιδιών αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την αναθεώρηση του λεγόμενου κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα, ο οποίος θεσπίζει κανόνες για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και θέματα γονικής μέριμνας καθώς και για τις απαγωγές τέκνων στο εσωτερικό της ΕΕ.
Στόχος της είναι η βελτίωση των υφιστάμενων νομικών κανόνων της ΕΕ που προστατεύουν τα παιδιά στο πλαίσιο διασυνοριακών διαφορών γονικής μέριμνας σχετικά με την επιμέλεια, τα δικαιώματα πρόσβασης και την απαγωγή παιδιών.
Οι νέοι κανόνες τροποποιούν τον υπάρχοντα κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα σχετικά με ορισμένες πτυχές και προβλέπουν ειδικότερα:
•ενισχυμένους και σαφέστερους κανόνες για τις περιπτώσεις απαγωγής παιδιών στο εσωτερικό της ΕΕ με την εισαγωγή, για παράδειγμα, σαφών προθεσμιών για να εξασφαλιστεί ότι οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο
• σαφέστερους κανόνες σχετικά με την ευκαιρία του παιδιού να εκφράσει τις απόψεις του με την καθιέρωση της υποχρέωσης να παρέχει στο παιδί πραγματική και αποτελεσματική ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις του
• την πλήρη κατάργηση της διαδικασίας κήρυξης της εκτελεστότητας για όλες τις αποφάσεις σε θέματα γονικής μέριμνας. Αυτό θα εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα για τους πολίτες όποτε χρειάζεται να κυκλοφορήσει μια απόφαση από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Αυτή η κατάργηση της κήρυξης της εκτελεστότητας συνδέεται με ορισμένες διασφαλίσεις.
• σαφέστερες διατάξεις σχετικά με την τοποθέτηση ενός παιδιού σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να δοθεί συναίνεση για όλες τις τοποθετήσεις, εκτός από την περίπτωση που ένα παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε έναν γονέα
• την εναρμόνιση ορισμένων κανόνων για τη διαδικασία εκτέλεσης. Ενώ η διαδικασία εκτέλεσης εξακολουθεί να διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης, ο κανονισμός περιλαμβάνει ορισμένους εναρμονισμένους λόγους αναστολής ή άρνησης εκτέλεσης, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους γονείς και τα παιδιά.
• Σαφέστεροι κανόνες για την κυκλοφορία εξωδικαστικών συμφωνιών. Το κείμενο προβλέπει ότι οι συμφωνίες αυτές, για παράδειγμα σχετικά με το διαζύγιο ή τον δικαστικό χωρισμό, θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο εάν συνοδεύονται από ειδικό πιστοποιητικό.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»