Αμετάβλητα ευρωπαϊκά επιτόκια καταθέσεων

Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα επιτόκια σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.
Σε ό,τι αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) θα λήξουν τον Δεκέμβριο του 2018. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενισχύει την παροχή ενδείξεων για τη μελλοντική του κατεύθυνση όσον αφορά τις επανεπενδύσεις. Κατά συνέπεια, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»