Ευρωπαϊκός περιορισμός παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών

Νέα μέτρα λαμβάνει η ΕΕ για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Η συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ στην ΕΜΑ επικύρωσε μια προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα σχέδιο κανονισμού που θα εμποδίσει την εισαγωγή και αποθήκευση στην ΕΕ πολιτιστικών αγαθών που εξάγονται παράνομα από τρίτη χώρα.
Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών στερεί τις χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες, από την πολιτιστική τους κληρονομιά. Υποστηρίζει επίσης την τρομοκρατία και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτοί οι νέοι κανόνες δείχνουν πόσο αποφασισμένοι είμαστε να το θέσουμε τέλος.
Ο κανονισμός καλύπτει τα πολιτιστικά αγαθά που δημιουργούνται ή ανακαλύπτονται εκτός της ΕΕ και πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή να υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς διαφορετικό από τη διαμετακόμιση.
Ανάλογα με το βαθμό στον οποίο είναι ευάλωτοι στη λεηλασία και την καταστροφή, τα πολιτιστικά έργα υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες στο πλαίσιο του σχεδίου κανονισμού.
Οι εισαγωγές των πλέον ευάλωτων πολιτιστικών αγαθών, όπως τα αρχαιολογικά αντικείμενα και τα στοιχεία των μνημείων, θα απαιτήσουν ειδική άδεια εισαγωγής που εκδίδεται από χώρα της ΕΕ αν είναι τουλάχιστον 250 ετών. Η άδεια αυτή θα εκδοθεί εφόσον ο εισαγωγέας αποδείξει ότι τα εν λόγω εμπορεύματα εξήχθησαν νόμιμα από τη χώρα καταγωγής τους.
Οι εισαγωγές λιγότερο ευπαθών πολιτιστικών αγαθών, όπως συλλογές πανίδας ή χλωρίδας, νομίσματα, χαραγμένες σφραγίδες, πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, βιβλία που έχουν ηλικία τουλάχιστον 200 ετών και αξίζουν τουλάχιστον € 18.000 θα απαιτήσουν από τον εισαγωγέα δήλωση ότι τα εν λόγω εμπορεύματα εξήχθησαν νομίμως.
Οι πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις χορήγησης αδειών εισαγωγής και τις δηλώσεις εισαγωγέων θα αποθηκεύονται σε κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία θα συσταθεί από την Επιτροπή και θα είναι προσιτή σε όλες τις εθνικές αρχές της ΕΕ.
Ο προτεινόμενος κανονισμός συμπληρώνει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για το εμπόριο πολιτιστικών αγαθών, το οποίο μέχρι τώρα περιείχε μόνο νομοθεσία που καλύπτει την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών και την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος μιας χώρας της ΕΕ.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»