Σύνδεση ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου

Την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου, συζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου 2018, στις Βρυξέλλες.
Κατά τη συνεδρίαση, επανεξετάστηκαν οι πρόσφατες βασικές εξελίξεις σχετικά με την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων, καθώς και η κατάσταση όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια, τη χρηματοδοτική συνεργασία και την εφαρμογή της ΣΣΣ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης και της αποτελεσματικής εφαρμογής της ΣΣΣ, καθώς και των συμβατικών υποχρεώσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα του εμπορίου και των τελωνείων. Η ΕΕ εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη της για τις μονομερείς αυξήσεις των δασμών στις εισαγωγές από τη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη καθώς και για την επιβολή μη δασμολογικών φραγμών και επέμεινε στην άμεση ανάκλησή τους. Η εισαγωγή αυτών των τιμολογίων ζημιώνει τα οικονομικά συμφέροντα του Κοσσυφοπεδίου και του λαού της, μειώνοντας τις εμπορικές ροές και μειώνοντας την ελκυστικότητα του Κοσσυφοπεδίου ως χώρου για επενδύσεις και επιχειρήσεις. Κάθε εμπόδιο στο εμπόριο πρέπει να επιλυθεί μέσα στα κατάλληλα φόρα και μηχανισμούς, με την εποικοδομητική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, με πνεύμα περιφερειακής συνεργασίας και σχέσεων καλής γειτονίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε τη συνάφεια της συνεχιζόμενης δέσμευσης του Κοσσυφοπεδίου στο διάλογο που διευκόλυνε η ΕΕ μεταξύ της Πρίστινα και του Βελιγραδίου, επιταχύνοντας και εντείνοντας την καλή πίστη σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για πλήρη εξομάλυνση μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας. Όλες οι συμφωνίες για το διάλογο που έχουν συμφωνηθεί πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ιδίως τη συμφωνία του 2015 για την ένωση / κοινότητα δήμων της Σερβικής πλειοψηφίας.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως το κράτος δικαίου και οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η οικονομική ανάπτυξη, η εκπαίδευση και η απασχόληση. Η συνεδρίαση αναγνώρισε την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας μεταρρυθμίσεων και ζήτησε την ταχεία εφαρμογή των εκκρεμών μέτρων. Όσον αφορά την ελευθέρωση των θεωρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Ιούλιο του 2018 έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των υπολοίπων σημείων αναφοράς. Η απόφαση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής εξετάζεται επί του παρόντος στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»