Νέα πρόεδρος ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων

Η κα Λιουμμίλα Πέτκοβα (Βουλγαρία) ανέλαβε τη θέση της προέδρου στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που εποπτεύει την εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Διορίστηκε στη συνεδρίαση της ομάδας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2019 και ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 5 Φεβρουαρίου 2019. Η κα Λιουμμίλα Πέτκοβα αντικαθιστά την κα Fabrizia Lapecorella (Ιταλία), η οποία είχε προεδρεύσει της ομάδας από το 2017.
Ο κώδικας δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων καθορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση των φορολογικών μέτρων που ενθαρρύνουν ενδεχομένως τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό. Εφαρμόζεται μέσω μιας εθελοντικής δέσμευσης από τα κράτη μέλη για την ανασκόπηση της «στάσης» (αποφυγή της εισαγωγής νέων επιζήμιων φορολογικών μέτρων) και «rollback» (κατάργηση των υφιστάμενων επιζήμιων φορολογικών μέτρων).
Ο κώδικας θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 1997.
ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργασίες επεκτάθηκαν πιο πρόσφατα σε νέους τομείς, όπως:
• μέτρα κατά της κατάχρησης
• τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των τιμών μεταβίβασης
• διοικητικές πρακτικές
• συνδέσεις με τρίτες χώρες .

Στους τομείς αυτούς, έχουν συμφωνηθεί αρκετές πρωτοβουλίες «μη δεσμευτικού δικαίου» (δηλαδή κανόνες που δεν είναι ούτε αυστηρά δεσμευτικοί ούτε έχουν νομική σημασία), συμπεριλαμβανομένου του κοινοτικού καταλόγου των μη συνεργάσιμων φορολογικών αρχών τον Δεκέμβριο του 2017.
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΚΏΔΙΚΑ
Η ομάδα κώδικα δεοντολογίας, η οποία συστάθηκε το 1998, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και αποτελεί επίσημο προπαρασκευαστικό όργανο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βοηθάει διάφορες υποομάδες, υπό την προεδρία της εκ περιτροπής προεδρίας.
Ένα από τα κύρια καθήκοντα για το εγγύς μέλλον θα είναι να οριστικοποιηθεί η αναθεώρηση του καταλόγου των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών της ΕΕ για φορολογικούς σκοπούς.
Ο πρόεδρος της ομάδας, υποστηριζόμενος από τη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με την τεχνική βοήθεια των υπηρεσιών της Επιτροπής, είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των αλληλεπιδράσεων και των διαλόγων με τις δικαιοδοσίες τρίτων χωρών σχετικά με διαδικαστικές ή / και πολιτικές πτυχές της διαδικασίας κατάταξης στην ΕΕ. Καλύπτονται από αυτή την άσκηση 95 δικαιοδοσίες.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η κα Petkova είναι Διευθυντής της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομικών της Βουλγαρίας. Το 2018, κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής προεδρίας του Συμβουλίου, προήδρευσε στην ομάδα υψηλού επιπέδου για θέματα φορολογίας και διετέλεσε πρώτος αντιπρόεδρος της ομάδας κώδικα δεοντολογίας.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»