Αμειβόμενη πρακτική άσκηση ΕΕ

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ που, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο των πανεπιστημιακών σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών.
Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, καθεμία από τις οποίες διαρκεί 5 μήνες:
• 1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου (πρώτη περίοδος)
• 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος)
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ιθαγένειας, κατά τη στιγμή της επιλογής. Συνεπώς, οι υπήκοοι του ΗΒ εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι και μπορούν να επιλεγούν για τη περίοδο πρακτικής που αρχίζει την 1 Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2020 εάν, κατά τη στιγμή της επιλογής (Απρίλιος 2019), το ΗΒ είναι κράτος μέλος της ΕΕ.
Αίτηση
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανοίγει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – ελέγξτε το πλαίσιο «Υποβολή αίτησης» στην κορυφή της σελίδας. Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν θα χρειαστεί να στείλετε δικαιολογητικά. Εάν σας προσφερθεί θέση πρακτικής άσκησης, θα κληθείτε να τα υποβάλετε στο στάδιο εκείνο.
Το Συμβούλιο λαμβάνει μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος, καλό είναι να μην περιμένετε έως την τελευταία ημέρα για να υποβάλετε την αίτησή σας.
Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στα αγγλικά και τα γαλλικά. Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά μία από τις δύο αυτές γλώσσες.

Στοιχεία διεύθυνσης στον λογαριασμό σας
Σε περίπτωση που αλλάξετε διεύθυνση, πρέπει να ενημερώσετε τα σχετικά στοιχεία στον λογαριασμό σας. Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται τόσο για την προσφορά της θέσης πρακτικής άσκησης όσο και για τη διοικητική επεξεργασία του φακέλου σας, θεωρείται δε ως ο τόπος από τον οποίο προσλαμβάνεστε.Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνει το Γραφείο Ασκουμένων καταλήγουν συχνά στον φάκελο των ανεπιθύμητων μηνυμάτων –ελέγχετε τακτικά τον φάκελο αυτό για εισερχόμενα μηνύματα με αποστολέα το «Βureau de Stages». Επίσης, μην παραλείψετε να συμπληρώσετε στην αίτησή σας έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, για περίπτωση ανάγκης.
Διαδικασία επιλογής
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την πρώτη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Δεκέμβριο, ενώ οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη δεύτερη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Μάιο.
Εάν επιλεγείτε
Εάν επιλεγείτε, θα λάβετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μια προσφορά θέσης, στην οποία θα αναφέρονται η περίοδος της πρακτικής άσκησης και η υπηρεσία στην οποία θα εργαστείτε. Επίσης, θα κληθείτε να υποβάλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ορισμένα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξετε τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.Δεν θα γίνετε δεκτοί εάν δεν υποβάλετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Θα πρέπει να αποδείξετε όλα τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας (εκπαίδευση, επαγγελματική πείρα, γλωσσικές γνώσεις). Ως εκ τούτου, στην αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τα στοιχεία για τα οποία διαθέτετε δικαιολογητικά.Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το Γραφείο Ασκουμένων θα σας στείλει μια σύμβαση πρακτικής άσκησης, την οποία θα πρέπει να υπογράψετε.
Εάν δεν επιλεγείτε
Η ΓΓΣ λαμβάνει πολλές αιτήσεις κάθε χρόνο για τις θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. Δυστυχώς, οι διαθέσιμες θέσεις είναι μόνον 100.Οι υποψήφιοι που δεν θα επιλεγούν θα ενημερωθούν σχετικώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε μέσω του λογαριασμού που τηρούν στο EPSO έως τα τέλη Ιανουαρίου (για τις περιόδους πρακτικής άσκησης που αρχίζουν τον Φεβρουάριο) και έως τα τέλη Ιουνίου (για τις περιόδους πρακτικής άσκησης που αρχίζουν τον Σεπτέμβριο).Εάν σας ενδιαφέρει να κάνετε πρακτική άσκηση στη ΓΓΣ στο μέλλον και εξακολουθείτε να πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλογής, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση για την επόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης.
Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Ασκουμένων,τηλεφωνικά στο +32 22813677.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»