Νέα δελτία ταυτότητας

Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία με στόχο την καλύτερη ασφάλεια των εγγράφων ταυτότητας. Η ΕΕ εισάγει αυστηρότερη ασφάλεια για τα δελτία ταυτότητας προκειμένου να μειωθεί η απάτη ταυτότητας. Εκπρόσωποι της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε άτυπη συμφωνία σχετικά με κανονισμό που θα ενισχύσει την ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της ΕΕ και των εγγράφων διαμονής που χορηγούνται στους πολίτες της ΕΕ και στα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι μέλη της ΕΕ. Η άτυπη συμφωνία θα υποβληθεί τώρα στους πρεσβευτές της ΕΕ για επιβεβαίωση εξ ονόματος του Συμβουλίου.
Πρότυπα ασφαλείας για τα δελτία ταυτότητας
Σύμφωνα με τους προτεινόμενους νέους κανόνες, τα δελτία ταυτότητας θα πρέπει να παράγονται με ενιαία μορφή πιστωτικής κάρτας (ID-1), να περιλαμβάνουν μια αναγνώσιμη από μηχάνημα ζώνη και να τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που ορίζει η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνουν μια φωτογραφία και δύο δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου της κάρτας, αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή, σε ένα τσιπ χωρίς επαφή. Τα δελτία ταυτότητας θα αναφέρουν τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους που τα εξέδωσε, εντός σημαίας της ΕΕ.
Οι ταυτότητες θα έχουν ελάχιστη περίοδο ισχύος 5 ετών και μέγιστη περίοδο ισχύος 10 ετών. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν δελτία ταυτότητας με μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος για τα άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω. Αν εκδοθούν, οι ταυτότητες για ανηλίκους ενδέχεται να έχουν περίοδο ισχύος μικρότερη των 5 ετών.
Φάση από τις παλιές ταυτότητες
Η εντολή διαπραγμάτευσης προβλέπει ότι οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 2 έτη μετά την υιοθέτησή τους, πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα νέα έγγραφα που εκδίδονται πρέπει να πληρούν τα νέα κριτήρια.
Γενικά, οι υπάρχουσες ταυτότητες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις θα σταματήσουν να ισχύουν 10 έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής των νέων κανόνων ή κατά τη λήξη τους, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα. Τα δελτία ταυτότητας που εκδίδονται σε πολίτες ηλικίας 70 ετών και άνω θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας και διαθέτουν ζώνη αναγνώσιμη από μηχανές.
Οι λιγότερο ασφαλείς κάρτες που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας ή δεν διαθέτουν αναγνώσιμη από μηχανή ζώνη θα λήξουν εντός πέντε ετών.
Προστασία δεδομένων
Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν θα πέσουν σε λάθος χέρια. Συγκεκριμένα, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του τσιπ ανέπαφης επικοινωνίας και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό, έτσι ώστε να μην μπορούν να χαραχθούν ή να έχουν πρόσβαση χωρίς άδεια.
Επιπλέον, οι νέοι κανόνες αφορούν μόνο την ασφάλεια και τις πληροφορίες που πρέπει να αποθηκεύονται στις ταυτότητες. Δεν παρέχουν τη νομική βάση για τη δημιουργία νέων βάσεων δεδομένων σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο, η οποία αποτελεί θέμα εθνικής νομοθεσίας που πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες προστασίας δεδομένων.
Έγγραφα διαμονής
Οι προτεινόμενοι κανόνες καθορίζουν επίσης τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα έγγραφα διαμονής που εκδίδονται στους πολίτες της ΕΕ και εναρμονίζουν τη μορφή και τις άλλες προδιαγραφές των δελτίων διαμονής που χορηγούνται σε μέλη της οικογένειας πολιτών της ΕΕ που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»