Υποχρεωτική άμισθη πρακτική άσκηση ΕΕ

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσφέρει περίπου 20 θέσεις άμισθης πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο. Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται σε πανεπιστημιακούς φοιτητές τρίτου, τέταρτου ή πέμπτου έτους των οποίων το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει υποχρεωτική πρακτική άσκηση.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που πρέπει να κάνουν έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικής ή άλλης διατριβής.
Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, καθεμία από τις οποίες διαρκεί από 2 έως 5 μήνες:
• 1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου (πρώτη περίοδος)
• 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος)
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ιθαγένειας, κατά τη στιγμή της επιλογής. Συνεπώς, οι υπήκοοι του ΗΒ εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι και μπορούν να επιλεγούν για τη περίοδο πρακτικής που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2020 εάν, κατά τη στιγμή της επιλογής (Απρίλιος 2019), το ΗΒ είναι κράτος μέλος της ΕΕ.
Αίτηση
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανοίγει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα –ελέγξτε το πλαίσιο «Υποβολή αίτησης» στην κορυφή της σελίδας. Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα. Κατά την εγγραφή σας, θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε:
• επίσημο πιστοποιητικό από το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα που να βεβαιώνει είτε ότι υποχρεούστε να πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση ως μέρος των σπουδών σας ή ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε ορισμένο επάγγελμα, είτε ότι οφείλετε να εκπονήσετε έρευνα στο πλαίσιο διδακτορικής ή άλλης διατριβής.
Η φόρμα της αίτησης διατίθεται στα αγγλικά και τα γαλλικά. Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά μία από τις δύο αυτές γλώσσες.
Δεν θα χρειαστεί να στείλετε δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση. Θα κληθείτε να τα υποβάλετε αργότερα, εάν σας προσφερθεί θέση πρακτικής άσκησης. Δεν θα γίνετε δεκτοί εάν δεν υποβάλετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που επιλεγείτε, θα πρέπει να αποδείξετε όλα τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας (δηλ. εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, γλωσσικές γνώσεις). Ως εκ τούτου, στην αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τα στοιχεία για τα οποία διαθέτετε δικαιολογητικά.
Στοιχεία διεύθυνσης στον λογαριασμό σας
Σε περίπτωση που αλλάξετε διεύθυνση, πρέπει να ενημερώσετε σχετικώς το Γραφείο Ασκουμένων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται τόσο για την προσφορά της θέσης πρακτικής άσκησης όσο και για τη διοικητική επεξεργασία του φακέλου σας, θεωρείται δε ως ο τόπος από τον οποίο προσλαμβάνεστε.
Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνει το Γραφείο Ασκουμένων καταλήγουν συχνά στον φάκελο των ανεπιθύμητων μηνυμάτων –ελέγχετε τακτικά τον φάκελο αυτό για εισερχόμενα μηνύματα με αποστολέα το «Bureau de Stages». Επίσης, μην παραλείψετε να συμπληρώσετε στην αίτησή σας έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, σε περίπτωση ανάγκης.
Εάν επιλεγείτε
Εάν επιλεγείτε θα λάβετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μια προσφορά θέσης, στην οποία θα αναφέρονται η περίοδος της πρακτικής άσκησης και η υπηρεσία στην οποία θα εργαστείτε. Επίσης, θα κληθείτε να υποβάλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ορισμένα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξετε τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το Γραφείο Ασκουμένων θα σας στείλει μια σύμβαση πρακτικής άσκησης, την οποία θα πρέπει να υπογράψετε.
Η ΓΓΣ δεν υπογράφει κανένα έγγραφο («σύμβαση πρακτικής άσκησης», «convention de stage» ή «placement agreement») με τρίτους (π.χ. το πανεπιστήμιό σας). Η σύμβαση πρακτικής άσκησης υπογράφεται από την ΓΓΣ και τον ασκούμενο.
Εάν δεν επιλεγείτε
Οι υποψήφιοι που δεν θα επιλεγούν θα ενημερωθούν σχετικώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή είτε μέσω του λογαριασμού που τηρούν στο EPSO.
Εάν σας ενδιαφέρει να κάνετε πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ στο μέλλον και εξακολουθείτε να πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλογής, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση για την επόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης.

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Ασκουμένων, τηλεφωνικά στο +32 22813677.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»