Πανευρωπαϊκή είσπραξη διοδίων

Κοινή βάση δεδομένων με όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αξιοποιείται και για την είσπραξη διοδίων.
Συγκεκριμένα:
Τα μη καταβαλλόμενα διόδια μπορεί σύντομα να ανήκουν στο παρελθόν, καθώς η ΕΕ διαμορφώνει ένα νέο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε οι εθνικές αρχές των κρατών μελών να έχουν αμοιβαία πρόσβαση στα εθνικά τους δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, προκειμένου να εντοπίζονται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οδικά τέλη. Το νέο σύστημα αποτελεί μέρος των επικαιροποιημένων κανόνων τηλεδιοδίων που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2018.
Οι νέοι κανόνες θα καταστήσουν εξάλλου τα συστήματα τηλεδιοδίων πιο διαλειτουργικά και συνεπώς πιο οικονομικώς αποδοτικά και φιλικά προς τον χρήστη. Θα άρουν τους διοικητικούς φραγμούς, όπως τις επαχθείς διαδικασίες έγκρισης και τις τοπικές, μη τυποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές. Ως εκ τούτου, οι πάροχοι τηλεδιοδίων θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά είσπραξης διοδίων.
Με την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώνεται η νομοθετική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 14 Φεβρουαρίου 2019. Η οδηγία θα υπογραφεί από τα δύο θεσμικά όργανα και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της και τα νέα μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 30 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»