Χωρίς θεώρηση βίζας μετά Brexit

Χωρίς θεώρηση βίζας για του κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο συμφωνήθηκε για την μετά Brexit εποχή.
Συγκεκριμένα:
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι, μετά την Brexit, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που έρχονται στον χώρο Σένγκεν για σύντομη διαμονή (90 ημέρες σε 180 ημέρες) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση. Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώθηκε χθες από τους πρεσβευτές της ΕΕ εξ ονόματος το Συμβούλιο και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα. Το κείμενο πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης χορηγείται υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να απαιτήσει θεώρηση από πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για σύντομες διαμονές. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει στο μέλλον υποχρέωση θεώρησης για υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, θα εφαρμοστεί ο υφιστάμενος μηχανισμός αμοιβαιότητας και τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα δεσμευτούν να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση στην εφαρμογή του μηχανισμού. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί το σεβασμό της αρχής της αμοιβαιότητας σε συνεχή βάση και θα ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τυχόν εξελίξεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την τήρηση της αρχής αυτής.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»