Παράταση Brexit 31ης Οκτωβρίου 2019

Την περαιτέρω παράταση της διαδικασίας της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Οκτωβρίου συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις.
Συγκεκριμένα τα Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την επιστολή της Πρωθυπουργού κας Theresa May της 5ης Απριλίου 2019 με την οποία ζητείται περαιτέρω παράταση της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ.
2. Σε απάντηση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να δοθεί παράταση ώστε να καταστεί δυνατή η επικύρωση της συμφωνίας για την αποχώρηση. Η εν λόγω παράταση θα πρέπει να έχει τη διάρκεια που θα κριθεί απαραίτητη και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπερβαίνει την ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου 2019. Εάν η συμφωνία για την αποχώρηση επικυρωθεί από αμφότερα τα μέρη πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, η αποχώρηση θα λάβει χώρα την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί.
3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η παράταση δεν μπορεί να υπονομεύσει την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ στις 23-26 Μαΐου 2019 και εάν δεν έχει επικυρώσει τη συμφωνία για την αποχώρηση έως τις 22 Μαΐου 2019, θα υπέχει την υποχρέωση να διενεργήσει τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τηρήσει την εν λόγω υποχρέωση, η αποχώρηση θα λάβει χώρα την 1η Ιουνίου 2019.
4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να ανοίξει η συμφωνία για την αποχώρηση και ότι κάθε μονομερής δέσμευση, δήλωση ή άλλη πράξη θα πρέπει να είναι συμβατή με το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας για την αποχώρηση και δεν πρέπει να παρακωλύει την εφαρμογή της.
5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η παράταση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση. Ωστόσο, σε περίπτωση που η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου τροποποιηθεί, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να επανεξετάσει την πολιτική διακήρυξη για τη μελλοντική σχέση σε εναρμόνιση με τις θέσεις και τις αρχές που δηλώνονται στους προσανατολισμούς του και στις δηλώσεις του, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το πεδίο εδαφικής εφαρμογής της μελλοντικής σχέσης.
6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι, για όσο διάστημα διαρκέσει η παράταση, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει κράτος μέλος με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ, και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη γνωστοποίησή του ανά πάσα στιγμή.
7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να ενεργήσει με εποικοδομητικό και υπεύθυνο τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της παράτασης σύμφωνα με το καθήκον της καλόπιστης συνεργασίας και αναμένει από το Ηνωμένο Βασίλειο να εκπληρώσει αυτή τη δέσμευση και εκ της Συνθήκης υποχρέωση κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει την κατάστασή του ως αποχωρούντος κράτους μέλους. Προς την επίτευξη αυτού του σκοπού, το Ηνωμένο Βασίλειο θα διευκολύνει την Ένωση στην εκπλήρωση των καθηκόντων της και θα απόσχει από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να υπονομεύσει την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, ειδικότερα κατά τη συμμετοχή του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης.
8. Πέραν των συνόδων δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και η Επιτροπή, κατά περίπτωση από κοινού με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, θα εξακολουθήσουν να συνεδριάζουν χωριστά σε όλα τα επίπεδα για να συζητούν ζητήματα σχετικά με την κατάσταση μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.
9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να έχει υπό την εποπτεία του το ζήτημα και θα επανεξετάσει την πρόοδο κατά τη σύνοδό του τον Ιούνιο του 2019.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»