Ηλεκτρονική αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-doatap», η υποβολή των αιτήσεων αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων καθώς και η υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών θα γίνεται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και εφεξής, αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο e-doatap.doatap.gr.
Η πρόσβαση στην υπηρεσία «e-doatap» παρέχεται με τους κωδικούς ΤAXISnet των ενδιαφερομένων.
Σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην πλατφόρμα «e-doatap» και στην ιστοσελίδα του Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης ΔΟΑΤΑΠ.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»