Ενταξιακές διαπραγματεύσεις ΕΕ- Αλβανίας- Βόρειας Μακεδονίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και με τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτό αναφέρεται την ετήσια έκθεσή αξιολόγησης των Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συγκεκριμένα:
Επιβεβαιώνοντας ότι μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνσης αποτελεί γεωστρατηγική επένδυση στην ειρήνη, στη σταθερότητα, στην ασφάλεια και στην οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Επιτροπή ενέκρινε την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 την ετήσια έκθεσή της αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και στην Τουρκία, μαζί με συστάσεις όσον αφορά τα επόμενα βήματα για τις εν λόγω χώρες.
Η σταθερή και αξιόπιστη ενωσιακή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθεί να είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχύσει τον μετασχηματισμό, να προαγάγει τη συμφιλίωση, να «εξαγάγει» σταθερότητα στην περιοχή και να προωθήσει τις αξίες, τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ.
Η στρατηγική της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια του Φεβρουαρίου 2018 έδωσε νέα ώθηση στη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της και δημιούργησε νέα δυναμική σε ολόκληρη την περιοχή.
Έναν χρόνο αργότερα, οι χώρες εταίροι σημείωσαν απτή πρόοδο και επέδειξαν προσήλωση στην ευρωπαϊκή προοπτική, μολονότι η συνολική υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων ποικίλλει.
Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία έχουν ενστερνιστεί την ευκαιρία και έχουν υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις, ιδίως στους τομείς που χαρακτηρίστηκαν κρίσιμης σημασίας από το Συμβούλιο του Ιουνίου 2018. Υπό το πρίσμα της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί και της τήρησης των σχετικών όρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξεκινήσει πλέον ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και με τη Βόρεια Μακεδονία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επίσης σήμερα τη γνώμη της σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με μια αναλυτική έκθεση όπου εξετάζεται, για πρώτη φορά, η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα σε σχέση με όλα τα πρότυπα τα οποία ισχύουν για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης θα πρέπει να αρχίσουν μόλις η Βοσνία-Ερζεγοβίνη επιτύχει τον αναγκαίο βαθμό συμμόρφωσης με τα κριτήρια προσχώρησης.
Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα πρέπει να βελτιώσει ριζικά το νομοθετικό και θεσμικό της πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται σε ορισμένες λεπτομερείς προτεραιότητες στον τομέα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης.
Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος της ΕΕ και υποψήφια χώρα. Συνεχίστηκε ο διάλογος και η συνεργασία, και στο υψηλότερο επίπεδο, σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας για τη μετανάστευση και τη στήριξη των προσφύγων. Ωστόσο, η Τουρκία συνέχισε να απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σοβαρή οπισθοδρόμηση στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τον Ιούνιο 2018, το Συμβούλιο σημείωσε ομόφωνα ότι οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Τουρκίας έχουν ουσιαστικά αδρανήσει και δεν μπορούν να εξεταστούν περαιτέρω κεφάλαια για το άνοιγμα ή το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων.
Τα γεγονότα που οδήγησαν στην εν λόγω εκτίμηση εξακολουθούν να ισχύουν. Εναπόκειται πλέον στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να λάβει αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»