Ενίσχυση ιδιωτικής ασφάλειας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες διευκόλυνσης συνταξιοδοτικών προϊόντων και επενδυτικών κεφαλαίων.
Συγκεκριμένα ενέκρινε:
• Κανονισμό που προσφέρει περισσότερες επιλογές σε όσους επιθυμούν να αποταμιεύσουν ενόψει της συνταξιοδότησής τους και διευρύνει την αγορά ατομικών συντάξεων δημιουργώντας ένα «πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν» (ΠΕΣΠ).
• Δέσμη μέτρων με στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων.
ΠΕΣΠ
Ο κανονισμός ΠΕΣΠ δημιουργεί ένα νέο είδος εθελοντικού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος. Θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε ολόκληρη την ΕΕ και θα μπορεί να προσφέρεται από ευρύ φάσμα παρόχων, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επενδυτικές εταιρείες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού. Οι πάροχοι θα επωφελούνται από ένα είδος διαβατηρίου της ΕΕ που θα τους επιτρέπει να πωλούν ΠΕΣΠ σε διαφορετικά κράτη μέλη.
Το ΠΕΣΠ θα δώσει στους πολίτες μια νέα δυνατότητα εξοικονόμησης σε επίπεδο ΕΕ που θα συμπληρώνει τα κρατικά, επαγγελματικά και εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα. Θα επιτρέπει στους αγοραστές να συμπληρώνουν οικειοθελώς τις αποταμιεύσεις τους για τη συνταξιοδότηση, ενώ θα επωφελούνται από ισχυρή προστασία καταναλωτή. Το ΠΕΣΠ θα μπορεί να μεταφερθεί μεταξύ κρατών μελών: οι αποταμιευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στο ΠΕΣΠ τους όταν μετακομίζουν σε άλλο κράτος μέλος.
Διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων
Η συμφωνία ενισχύει το ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τα επενδυτικά κεφάλαια. Θα διευκολύνει τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων εξαλείφοντας τα ισχύοντα ρυθμιστικά εμπόδια και μειώνοντας το κόστος διανομής.
Ειδικότερα, τα μέτρα:
• Θα διευκολύνουν τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων της ΕΕ όταν εξετάζουν τις διαθέσεις δυνητικών επαγγελματιών επενδυτών έναντι νέων αγορών.
• Θα αποσαφηνίσουν τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης πελατών που έχουν οι διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού στο κράτος μέλος υποδοχής τους.
• Θα ευθυγραμμίσουν διαδικασίες και προϋποθέσεις ώστε οι διαχειριστές συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων να εξέρχονται από τις εθνικές αγορές όταν αποφασίζουν να τερματίσουν τη διάθεση ή τοποθέτηση των κεφαλαίων τους.
• Θα εισαγάγουν αυξημένη διαφάνεια και θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό διαδικτυακό σημείο πρόσβασης για πληροφόρηση όσον αφορά τους εθνικούς κανόνες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης και τα ισχύοντα τέλη.
Η εγκριθείσα νομοθεσία θα υπογραφεί στις 20 Ιουνίου 2019, τα νέα μέτρα για το ΠΕΣΠ και τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων θα δημοσιευθούν σύντομα στην Επίσημη Εφημερίδα και θα τεθούν σε ισχύ είκοσι ημέρες αργότερα.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»