Τακτική ΓΣ Πειραιώς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, αποφάσισε τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του  Ν. 4548/2018.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
4. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2019 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
6. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Τράπεζας.
7. Προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας, στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου.
8. Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Τράπεζας.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»