Καταληκτική ημερομηνία επιχορήγησης πληγέντων επιχειρήσεων

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ολοκλήρωσε τις αυτοψίες στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. 
          Η επιχορήγηση επιχειρήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την πλημμύρα σε στοιχεία  ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων. 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεση αιτήσεων είναι η Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 η κατάθεση δικαιολογητικών για όσους έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία.
          Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρακάτω συνδέσμου:

Καταγραφή ζημιών στις επιχειρήσεις από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
έως την Παρασκευή 02/12/2022
          Οι πληγέντες στους οποίους έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, και  δεν έχουν ήδη ανταποκριθεί, καλούνται έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου  2022, να προσκομίσουν σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που τους παραδόθηκε κατά την αυτοψία τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Στοιχεία μητρώου – επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (πρόσφατη εκτύπωση από το myAADE).
• Φορολογική δήλωση επιχείρησης φορολογικού έτους 2021.
• Δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2022.
• Απογραφή προηγούμενου έτους.
• Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές.
• Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης και η κατάσταση του μηχανήματος.
• Αν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και εκτίμηση του ύψους της αποζημίωσης που πρόκειται να λάβει. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.  
• IBAN επιχείρησης.
• Εκτίμηση της ζημιάς (σε πίνακα τύπου excel) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή ιδιώτη εκτιμητή ή λογιστή  βασιζόμενη στα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
• Έγχρωμες φωτογραφίες είτε εκτυπωμένες είτε σε cd.
• Επίσης θα ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες). 
            Επιπρόσθετα στα παραπάνω
• Προκειμένου για φορτηγό ή επαγγελματικό αυτοκίνητο:  
– Άδεια κυκλοφορίας οχήματος και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
• Προκειμένου για αγροτική εκμετάλλευση:  
– Δήλωση ΕΛΓΑ – ΟΣΔΕ – Μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑAΕ) και Ε9 με εμφανή το ΑΤΑΚ του ακινήτου που έχει υποστεί την ζημιά.
• Προκειμένου για γεώτρηση – πηγάδι:
– Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση/πηγάδι σε ισχύ ή τυχόν διευκρινήσεις – συμπληρωματικά στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή.
            Αποστολή δικαιολογητικών
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην:• Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Μ. Μουσούρου 15 ΤΚ 71201, τηλ. 2813410205 ή 2813410202, Ηράκλειο (γραφείο πρωτοκόλλου 311 3ος όροφος). Ο φάκελος να περιέχει το σύνολο των δικαιολογητικών και να αναγράφει εξωτερικά την επωνυμία της επιχείρησης και τον αρ. πρωτ. της αρχικής αίτησης.
           
Χωρίς την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών η αρμόδια επιτροπή δεν μπορεί να προχωρήσει στην απαιτούμενη εκτίμηση. Ως εκ τούτου, επιχειρήσεις που δεν θα υποβάλλουν δικαιολογητικά, δεν θα συμπεριληφθούν στην συγκεντρωτική κατάσταση που θα σταλεί στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.
            Διαδικασίες για στεγαστική συνδρομή
Με την απόφαση 358192/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές και αναφέρθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής στους δικαιούχους. 
          Για τις σχετικές είναι αρμόδια η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών – Τομέας Αποκατάστασης  Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.Π.Ε. Ηρακλείου) τηλ. 2810-311318.

mail