Χρυσή βράβευση Ζίτσας

Χρυσό βραβείο για την εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης αέριας ρύπανσης, απέσπασε ο Δήμος Ζίτσας στα Best City Awards.
Ο Δήμος Ζίτσας από το 2021 έχει εγκαταστήσειστις Κοινότητες Ελεούσας, Μεγάλου Γαρδικίου και Αγίου Ιωάννη περιβαλλοντικούς αισθητήρες που επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας, συγκεντρώνοντας στοιχεία για τα επίπεδα των αέριων ρύπων.
Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου και αφορούν 10 παραμέτρους ρύπανσης όπως τα επίπεδα των σωματιδίων (PM 1, PM 2.5, PM 10), το όζον (Ο3), τα οξείδια του Αζώτου (NOx), το μονοξείδιο και το διοξείδιο του Άνθρακα (CO, CO2) το διοξείδιο του θείου (SO2) και άλλα κατά περίπτωση. Παράλληλα παρουσιάζονται και στοιχεία μετεωρολογικών δεδομένων (θερμοκρασία, υγρασία).

mail