Οδηγός Ανωνύμων Εταιρειών

[χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά]

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΡΟΣΘΕΣΗ ο νέος, αναβαθμισμένος «Οδηγός Ανωνύμων Εταιρειών». Στις 780 σελίδες του θα βρείτε τον Ν.4548/18 μετά τις εννέα (9) αλλαγές που έχει δεχθεί μέχρι και τον N.4916/22 με ερμηνεία κατ’ άρθρο και την αντιστοίχιση των διατάξεών του με τον Κ.Ν.2190/20, έτσι ώστε να διευκολύνει και να οδηγεί σε σωστές αποφάσεις τα όργανα χρηματοοικονομικής και διοίκησης των Α.Ε.
          Ανατρέχει στα ιδιαίτερα κίνητρα ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσω εταιρικών μετασχηματισμών και συγχωνεύσεων που δόθηκαν με τον Ν.4935/22 τον οποίο περιλαμβάνει με ερμηνεία ανά άρθρο, δημιουργώντας ιδέες για διεύρυνση των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών σχημάτων. 
          Αναλύεται σε βάθος ο νέος Ν.4919/22 για το Γ.Ε.ΜΗ., με την παράθεση των νέων κανόνων σχηματισμού και προδέσμευσης επωνυμίας που διευκολύνουν την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Έγινε συγκέντρωση όλων των σχετικών ερωτημάτων και παρατίθενται 40 απαντήσεις σε σχέση με τις διαδικασίες ίδρυσης, σύστασης και όλες τις καταχωρίσεις Α.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ., ακολουθώντας τους νέους κανόνες νομιμότητας και πληρότητας, επιλύοντας στην πράξη κάθε θέμα.
          Προστέθηκε σε αυτή την έκδοση το ιδιαίτερο ασφαλιστικό των μελών Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών, συνοδευόμενο από την φορολογική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εισφορών, στην προσπάθεια επίλυσης ενός δύσκολου θέματος σήμερα.
          Συμπληρώνεται τέλος με σχόλια πάνω σε μετασχηματισμούς επιχειρήσεων βάσει του Ν.4172/13, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τον Ν.4935/22 και στην εξακρίβωση αξίας προσωπικών εταιρειών κατά την μετατροπή τους σε Α.Ε. βάσει του Ν.4601/19 που βοηθούν σε ανάλογες περιπτώσεις όπως και με ένα πλήρες πρακτικό υπόδειγμα έκθεσης διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. με αναλυτικά ποσά.
Πιστεύουμε ότι είναι ο πιο πλήρης συνοπτικός οδηγός για τις Α.Ε. που κυκλοφορεί σήμερα.
          Το σημείωμα συγγραφέων Θάνου Αλαφογιάννη και Γρηγόρη Κούτρα επισημαίνει: «Μετά από την σωρεία ερωτημάτων που δεχθήκαμε αναφορικά με τις διαδικασίες του Γ.Ε.ΜΗ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την ψήφιση του Ν. 4919/2022 και τις αλλαγές που έγιναν στον Ν.4548/18 με τον Ν.4916/22, κρίθηκε απαραίτητο να προχωρήσουμε στην παρούσα ανανέωση της έκδοσης μας ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
          Σε αυτή αναπτύσσουμε το νέο Ν. 4919/2022, με ερμηνεία κατ’ άρθρο, παραθέτοντας ταυτόχρονα τους κανόνες σχηματισμού και προδέσμευσης της επωνυμίας, όπως αυτοί περιγράφονται στην Υπ. Απόφαση Αριθμ. 68281/2022 ΦΕΚ 3647/Β/11-7-2022 «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα», σε συνδυασμό με τις κατευθύνσεις που δίδονται με την με Αριθ. Πρωτ.: 103399 – 27/10/2022 «Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (Ν. 4919/2022)» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
          Προς διευκόλυνση σας, γίνεται παρουσίαση της διαδικασίας ίδρυσης – σύστασης μιας Α.Ε. με την παράθεση 23 ερωτήσεων – απαντήσεων, όπως και 17 ερωτήσεων – απαντήσεων που αφορούν στις καταχωρήσεις των Α.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ, σε συνδυασμό με τους νέους κανόνες ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας της υπηρεσίας.
          Επιπλέον των ανωτέρω στην παρούσα έκδοση γίνεται ειδική αναφορά στην ασφάλιση των μελών του Δ.Σ. των ανωνύμων εταιρειών και την φορολογική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εισφορών τους.
          Τέλος η παρούσα έκδοση συμπεριλαμβάνει και το Ν.4935/26.05.22 με τον οποίο δόθηκαν ιδιαίτερα κίνητρα ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσω εταιρικών μετασχηματισμών, με σχόλια και ερμηνεία του άρθρου 61 του Ν.4438/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε, σχετικά με τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων βάσει του Ν.4172/13 ενώ ολοκληρώνεται με μία ανάλυση εξακρίβωσης της αξίας της περιουσίας προσωπικών εταιρειών σε περίπτωση μετατροπής τους σε Α.Ε.
          Με την πεποίθηση ότι και η παρούσα έκδοση θα καλύψει πλήρως τα ερωτήματα σας.»
            Αναλυτικά τα περιεχόμενα του βιβλίου

mail