Ρύθμιση οφειλών Δήμου Νάξου

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 24 δευτ.]

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα πλαίσια του N. 5036/23 άρθρο 90 (ΦΕΚ 77 Α/28-3-2023) «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας», ενημερώνει για τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 υπό προϋποθέσεις, σε έως 36 ή έως 72 δόσεις. 
            Οι οφειλές μπορούν αν ρυθμιστούν είτε σε τριάντα έξι (36) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο, είτε σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον μιάμισης εκατοστιαίας μονάδας (1,5%), ετησίως υπολογιζόμενο.
            Επίσης δίνεται η δυνατότητα αναβίωσης των ρυθμίσεων των άρθρων 110 έως και 117 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και των άρθρων 165 έως και 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) οι οποίες είναι απολεσθείσες  ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023.
Εξαιρέσεις: Οι οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους (οφειλές από συμβάσεις π.χ. μισθώματα).
Ελάχιστο ποσό δόσης: Ελάχιστη δόση 30€.
Προθεσμία αίτησης: Έως 30 Ιουνίου 2023.
Τρόπος υποβολής: Η αίτηση υποβάλλεται προς τον οικείο δήμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email: tameio@naxos.gov.gr.
            Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:
Φυσικά πρόσωπα
• Αίτηση
• Αστυνομική Ταυτότητα
• Δηλώσεις των 5 τελευταίων ετών
• Ποινικό Μητρώο (να μην έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο)
Νομικά Πρόσωπα
• Αίτηση
• Καταστατικό
• Δηλώσεις των 5 τελευταίων ετών
• Αστυνομική Ταυτότητα Διαχειριστή
•Ποινικό Μητρώο Διαχειριστή (να μην έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο)
            Η εξόφληση των δόσεων θα γίνεται με Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής Δίας που θα δίνεται στον οφειλέτη με την πραγματοποίηση ή αναβίωση ρύθμισης.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και στο τηλέφωνο 2285360124.

mail