Σήμα λειτουργίας ορειβατικών καταφυγίων

[χρόνος ανάγνωσης 24 δευτερόλεπτα]

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), των υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού, όπου καθορίζει τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ορειβατικών καταφυγίων, της  διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και του Κανονισμού Λειτουργίας.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ τα ορειβατικά καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και διακρίνονται σε ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής, φυλασσόμενα και μη, και σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης.
Φορέας διαχείρισης των ορειβατικών καταφυγίων δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή ο Ε.Ο.Τ.

Αναλυτικά το ΦΕΚ με την ΚΥΑ

mail