Αποτελέσματα δημοπρασίας εντόκων 26 εβδομάδων

[χρόνος ανάγνωσης 38 δευτερόλεπτα]

Διενεργήθηκε την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,50%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.329 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,13 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023. 
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, στις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Σημερινή Προηγούμενη
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων 31 Μαΐου 2023 (ποσά σε εκ. Ευρώ) 26 Απριλίου 2023 (ποσά σε εκ. Ευρώ)
1. Δημοπρατούμενο ποσό 625 625
2. Ύψος προσφορών 1.329 1.129
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 2,13 1,81
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5 812,5
5. Απόδοση 3,50% 3,50%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,260 98,262
7. Cut – off ratio 80% 32%
mail