Επανέκδοση ομολόγου 2042

[χρόνος ανάγνωσης 36 δευτερόλεπτα]

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 4,20%, λήξης 30 Ιανουαρίου 2042, σε άυλη μορφή, ISIN GR0138015814.
Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.
Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 200 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 (Τ+5).
Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 21ης Ιουνίου 2023 και οι οποίες ικανοποιούνται μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).
Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία.
Η εν λόγω δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Β.Δ.
Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

mail