Μακροχρόνια ακριβό χρήμα

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 15 δευτ.]

Με την εκτίμηση ότι ο μέσος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε 5,6% το 2023, 3,2% το 2024 και 2,1% το 2025, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε νέα αύξηση των επιτοκίων. Συγκεκριμένα από τις 20 Σεπτεμβρίου 2023, τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ διαμορφώνονται ως εξής:
• Πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης 4,50% 
• Διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης 4,75%
• Διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων 4,00%
            Σημειώνεται πως οι προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων τις οποίες είχε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έχουν δημιουργήσει συνθήκες χρηματοδότησης πιο αυστηρές και επιδρούν ολοένα πιο περιοριστικά στη ζήτηση, επιμηκύνοντας την περίοδο ακριβού χρήματος στην ευρωζώνη.
            Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα PEPP, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.
            Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει ευελιξία στις επανεπενδύσεις ποσών από την εξόφληση τίτλων του χαρτοφυλακίου PEPP καθώς φθάνουν στη λήξη τους, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής που σχετίζονται με την πανδημία. Το χαρτοφυλάκιο APP μειώνεται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

mail