Ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης υπαιθρίου εμπορίου

Προσαρμόζεται, συγχρονίζεται και αναπτύσσεται ηλεκτρονικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων στο σκέλος που αφορά στο εμπόριο και τις ανώνυμες εταιρείες (ΟΠΣ ΠΑ Εμπ-ΑΕ), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την αδειοδότηση και την καταγραφή των ελέγχων και των κυρώσεων του υπαιθρίου εμπορίου.
Το έργο υλοποιείται από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Στόχος είναι, όλες οι αιτήσεις να υποβάλλονται και με ηλεκτρονική μορφή, κατόπιν αυθεντικοποίησης από την σχετική υπηρεσία TAXISNET, με δυνατότητα υποβολής συνοδευτικών δικαιολογητικών, ώστε να παρακολουθείται η συνολική ροή εργασίας μέχρι και την διεκπεραίωση.
Ειδικότερα μέχρι τα μέσα του 2019 θα έχει γίνει η παραμετροποίηση του συστήματος και η αναβάθμιση κινείται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:
Α. Διεύρυνση λειτουργιών – ενσωμάτωση διαδικασιών νέου νόμου (νέες διαδικασίες για την αδειοδότηση, πχ. βεβαίωση από τους Δήμους για τους πωλητές που απασχολούνται στις κατά τόπους εμποροπανηγύρεις κλπ.).
Β. Δημόσια Δεδομένα ώστε μέρος της πληροφορίας να διαχέεται στο κοινό (πχ. λαϊκές αγορές που λειτουργούν ανά την επικράτεια, θέσεις που καταλαμβάνουν και κυρίως κενές θέσεις που υφίστανται).
Γ. Διαλειτουργικότητα με άλλα εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, την άρση των διοικητικών εμποδίων και καθυστερήσεων και την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη (διερεύνηση της δυνατότητας διαλειτουργικότητας πχ. με: α) Taxis του υπουργείου Οικονομικών, β) Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων (ΟΣΔΕ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΟΠΕΚΕΠΕ: www.iris.gov.gr), γ) Σύστημα Εργάνη του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη, δ) Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.alieia.minagric.gr/).
Τέλος δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης κάποιων διαδικασιών, που απαιτούν τη φυσική παρουσία των πολιτών στα δημόσια καταστήματα (πχ. ανανέωση των αδειών πωλητών, δήλωση πρόσληψης υπαλλήλου κλπ.), με ηλεκτρονική, απομακρυσμένη υλοποίησή τους από τους πολίτες, μέσω διαδικτύου και κατάλληλων πιστοποιήσεων (TAXISNET).
Επιπλέον, θα υλοποιηθεί σειρά αναφορών και στατιστικών δεδομένων που θα είναι διαθέσιμα τόσο προς τους χρήστες του συστήματος όσο και προς του πολίτες. Θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα, με ελεύθερη πρόσβαση, όπου θα είναι διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση στελέχωσης των λαϊκών αγορών (τόπος, αριθμός θέσεων, κενές θέσεις κτλ) τα οποία θα μπορούν να εξαχθούν σε επεξεργάσιμη μορφή.
Αναλυτικότερα τα στοιχεία που θα ζητάει το σύστημα είναι τα εξής:
Μητρώο παραγωγών
Στο μητρώο παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου θα επιλέγεται καταρχήν η ιδιότητα του παραγωγού, δηλαδή:
α) φυσικό πρόσωπο, επαγγελματίας αγρότης ή
β) συνεταιρισμός, ομάδα ή οργάνωση παραγωγών ή
γ) γυναικείος συνεταιρισμός ή
δ) μικρή τυροκομική επιχείρηση
Η δεύτερη επιλογή έγκειται στο τομέα του υπαιθρίου εμπορίου που επιθυμεί ο εκάστοτε παραγωγός να δραστηριοποιηθεί, δηλαδή:
i. Λαϊκές Αγορές ή
ii. Στάσιμο Εμπόριο ή
iii. Πλανόδιο Εμπόριο
Κάθε παραγωγός θα διατηρεί μοναδικό κωδικό και θα διασυνδέεται με το Μητρώο Αγροτών, προκειμένου να είναι εφικτή η διασταύρωση των παραγομένων προϊόντων σε σχέση με την υποβληθείσα δήλωση ΟΣΔΕ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΟΠΕΚΕΠΕ: www.iris.gov.gr). Ο παραγωγός θα μπορεί να εκτυπώσει κατάλληλη πινακίδα σήμανσης με QR Code η οποία θα μπορεί να αναγνωρίζεται για την προβολή και επαλήθευση σχετικών στοιχείων.
Αιτήσεις και επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:
Για τον παραγωγό πωλητή θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πρότυπες αιτήσεις:
• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση έκδοσης νέας άδειας
• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (τριετίας)
• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (ετήσια)
• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση μεταβίβασης θέσης παραγωγικής άδειας
• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση αναπλήρωσης – υποβοήθησης
• Αίτηση δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές
• Αίτηση δραστηριοποίησης στο Στάσιμο Εμπόριο
• Αίτηση δραστηριοποίησης στο Πλανόδιο Εμπόριο
• Αίτηση αμοιβαίας αλλαγής θέσης σε λαϊκή αγορά.
• Αίτηση βελτίωσης θέσης σε λαϊκή αγορά
• Αίτηση πρόσληψης υπαλλήλου
Μητρώο επαγγελματιών
Ως επαγγελματίες πωλητές υπαιθρίου εμπορίου νοούνται τα φυσικά πρόσωπα πωλητές, τα οποία διαθέτουν προϊόντα που δεν είναι ιδίας παραγωγής, αλλά τα αγοράζουν από χονδρέμπορούς ή παραγωγούς και τα μεταπωλούν. Κατά κανόνα οι άδειές τους δίνονται διοικητικά με προκήρυξη σε άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Για τις άδειες λαϊκών αγορών και πλανοδίου εμπορίου, η προκήρυξη διενεργείται από την οικεία περιφέρεια, ενώ για τις άδειες στάσιμου εμπορίου, από τους δήμους. Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης αυτής είναι ότι ανεξάρτητα από το φορέα που διενεργεί την προκήρυξη, φορέας αδειοδότησης είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του επαγγελματία πωλητή, ο οποίος ενημερώνει το σύστημα για το σύνολο των στοιχείων της άδειας συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων του προγραμματισμού.
Στο μητρώο επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου θα επιλέγεται καταρχήν ο τομέας του υπαιθρίου εμπορίου που, με βάση την εκάστοτε προκήρυξη, δραστηριοποιείται, δηλαδή:
i. Λαϊκές Αγορές ή
ii. Στάσιμο Εμπόριο ή
iii. Πλανόδιο Εμπόριο
Επιπλέον, θα καταχωρείται στο σύστημα αν η άδεια είναι αποτέλεσμα προκήρυξης ή αν προέρχεται από μεταβίβαση, καθώς και αν πρόκειται για άδεια του αρ. 19, παρ. 4 (έμποροι στεγασμένου εμπορίου που έχουν πτωχεύσει).
Αιτήσεις και επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:
Για τον επαγγελματία πωλητή θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πρότυπες αιτήσεις:
• Αίτηση αλλαγής κατηγορίας πωλούμενων ειδών
• Αίτηση ενεργοποίησης θετικών δράσεων λόγω ένταξης στο Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης
• Αίτηση – Υ.Δ. θεώρησης επαγγελματικών αδειών
• Αίτηση μεταβίβασης άδειας
• Υπ. Δήλωση αποδοχής άδειας που μεταβιβάζεται
• Αίτηση πρόσληψης υπαλλήλου
• Αίτηση προσωρινής αναπλήρωσης
• Αίτηση μόνιμης αναπλήρωσης
• Αίτηση αμοιβαίας αλλαγής θέσης σε λαϊκή αγορά
• Αίτηση βελτίωσης θέσης σε λαϊκή αγορά
Αίτηση χορήγησης άδειας του αρ. 19, παρ. 4, ν. 4497/2017 ( έμποροι στεγασμένου εμπορίου που έχουν πτωχεύσει)
Μητρώο πωλητών έργων τέχνης καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης
Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούν να διαθέτουν τα έργα τους υπαιθρίως εφόσον λάβουν διοικητική άδεια. Δικαιούχοι είναι επίσης και φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους.
Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης ορίζεται ο Δήμος, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται τη δραστηριοποίησή του.
Αιτήσεις και επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:
Για τον πωλητή έργων πρωτότυπης δημιουργίας θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πρότυπες αιτήσεις:
– Αίτηση χορήγησης άδειας
– Αίτηση ανανέωσης άδειας
Αίτηση έγκρισης δραστηριοποίησης σε άλλο δήμο
Πωλητές άνευ διοικητικής άδειας
Αφορά στους πωλητές που δεν έχουν λάβει κάποια διοικητική άδεια υπαιθρίου εμπορίου. Πρόκειται κατά κανόνα για πολίτες που κάνουν έναρξη στην εφορία και λαμβάνουν σχετικούς ΚΑΔ, προκειμένου να λάβουν μέρος σε υπαίθριες αγορές περιστασιακού χαρακτήρα (Χριστουγεννιάτικες Αγορές, Πασχαλινές Αγορές, Εμποροπανηγύρεις κλπ). Προς απλούστευση των διαδικασιών για τους πολίτες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα προσκόμιζαν σε κάθε δημόσιο φορέα που διοργανώνει τέτοιες αγορές, θα τα προσκομίζουν πλέον μόνο στο δήμο μόνιμης κατοικίας τους και θα λαμβάνουν μία βεβαίωση, που θα αποτελεί το μοναδικό δικαιολογητικό για τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους αγορές.
Αιτήσεις:
Θα περιλαμβάνεται η πρότυπη «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για πωλητές άνευ διοικητικής άδειας».
Μητρώα αγορών
Θα τηρούνται μητρώα Λαϊκών Αγορών, Αγορών Καταναλωτών και Εμποροπανηγύρεων. Για όλα τα μητρώα θα παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης/ διασταύρωσης νομιμότητας στοιχείων από τους πολίτες μέσω κατάλληλης σήμανσης (QR Code).
– Μητρώο Λαϊκών Αγορών:
Περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
• Ονομασία Λαϊκής
• Περιφέρεια Λαϊκής
• Περιφερειακή Ενότητα Λαϊκής
• Δήμος Λαϊκής
• Διεύθυνση Λαϊκής (οδός ή οδοί που διενεργείται ή άλλος χώρος)
• Φορέας λειτουργίας
• Ημέρα λειτουργίας
• Αριθμός διαθέσιμων θέσεων Παραγωγών
• Αριθμός διαθέσιμων θέσεων Επαγγελματιών
• Συνολικός Αριθμός διαθέσιμων θέσεων
• Αριθμός Θέσεων Παραγωγών (που καταλαμβάνουν πραγματικά)
• Αριθμός Θέσεων Επαγγελματιών (που καταλαμβάνουν πραγματικά)
• Αριθμός Κενών Θέσεων
• Ημερήσιο Τέλος ανά μέτρο (σε Ευρώ)
Το μητρώο Λαϊκών Αγορών, πρέπει να συνδέεται και να διαλειτουργεί με τα μητρώα πωλητών (Παραγωγών και Επαγγελματιών) κατά το μέρος που αφορά τα στοιχεία της ομάδας «Προγραμματισμός».
Βάσει των τηρουμένων στοιχείων θα εξάγεται σε υπολογιστικό φύλλο, αναλυτική κατάσταση υπολογισμού του «μηνιαίου» ανταποδοτικού τέλους που οφείλουν οι πωλητές ανά μήνα, λαϊκή και φορέα λειτουργίας.
– Μητρώο Αγορών Καταναλωτών
Περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
• Ονομασία Αγοράς Καταναλωτών
• Περιφέρεια που διενεργείται η Αγορά
• Περιφερειακή Ενότητα που διενεργείται η Αγορά
• Δήμος που διενεργείται η αγορά
• Επωνυμία Φορέα καταναλωτών – πολιτών
• Στοιχεία Επικοινωνίας Φορέα καταναλωτών – πολιτών
o Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου
o Διεύθυνση
o Τηλέφωνο
o Φαξ
o E-mail
• Χώρος που διενεργείται η Αγορά Καταναλωτών (οδοί, πάρκα κλπ)
• Συχνότητα που διενεργείται (πόσες φορές ανά έτος)
• Προϊόντα που διατίθενται
– Μητρώο Λοιπών Υπαίθριων Αγορών
Εδώ εντάσσονται οι Χριστουγεννιάτικες Αγορές, οι Πασχαλινές Αγορές, οι Εμποροπανηγύρεις επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών ή επετείων και γενικώς κάθε υπαίθρια αγορά που έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα και διενεργείται μία φορά κάθε έτος για κάποιο χρονικό διάστημα. Το μητρώο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
• Ονομασία υπαίθριας Αγοράς
• Είδος υπαίθριας αγοράς (Χριστουγεννιάτικη, Πασχαλινή, Επετειακή, Θρησκευτική, Λοιπές)
• Περιφέρεια που διενεργείται η Αγορά
• Περιφερειακή Ενότητα που διενεργείται η Αγορά
• Δήμος που διενεργεί και λειτουργεί την Αγορά
• Χώρος που διενεργείται η Αγορά
• Μήνας του έτους που διενεργείται
• Χρονικό διάστημα λειτουργίας (σε ημέρες)
• Αριθμός πωλητών που συμμετέχουν
• Κόστος συμμετοχής πωλητή
• Μονάδα μέτρησης κόστους
• Προϊόντα που διατίθενται (ελεύθερο κείμενο)
– Μητρώο Κυριακάτικων Αγορών
Περιλαμβάνονται οι υπαίθριες αγορές που λειτουργούν κατά τις Κυριακές και στις οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως παλαιοπώλες, συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συναφείς επιτηδευματίες, με τα εξής στοιχεία:
• Ονομασία Κυριακάτικης
• Περιφέρεια που διενεργείται η Κυριακάτικη
• Περιφερειακή Ενότητα που διενεργείται η Κυριακάτικη
• Δήμος που λειτουργεί την Κυριακάτικη
• Χώρος που διενεργείται η Κυριακάτικη
• Αριθμός πωλητών που συμμετέχουν
• Κόστος συμμετοχής πωλητή
• Μονάδα μέτρησης κόστους
• Προϊόντα που διατίθενται (ελεύθερο κείμενο)
Μητρώο προστίμων
Οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση άδειας κλπ) ως είδος και διαδικασία για την επιβολή τους περιγράφονται στα άρ. 51 έως και 57 του ν. 4497/17, καθώς και στα  Παραρτήματα ΙΑ’, ΙΒ’ και ΙΓ’ αυτού.
Θα καταχωρούνται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
• Τα στοιχεία του υπόχρεου (Όνοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ)
• Τα στοιχεία της πράξης επιβολής κύρωσης (αρ. πρωτ. ή αρ. της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης, ημερομηνία αυτής)
• Το είδος της παράβασης (κατ’ άρθρο του νόμου)
• Το ύψος του προστίμου σε Ευρώ ή το είδος της διοικητικής κύρωσης (σύσταση, προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας)
• Αν ασκήθηκε το δικαίωμα της καταβολής του ημίσεως του προστίμου (αριθμός και ημερομηνία αποδεικτικού πληρωμής)
• Αν πληρώθηκε εξ’ ολοκλήρου το πρόστιμο (αριθμός και ημερομηνία αποδεικτικού πληρωμής)
• Αν ασκήθηκε ενδικοφανή προσφυγή (αρ. πρωτ. και ημερομηνία άσκησης της προσφυγής)
• Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία ταμειακής βεβαίωσης
• Αν ασκήθηκαν ένδικα μέσα (αρ. πρωτοκ. και ημερομηνία ένδικης προσφυγής, Δικαστήριο που κατατέθηκε η προσφυγή
Το Μητρώο προστίμων θα συνδέεται με τα Μητρώα Πωλητών, δηλαδή, στο Μητρώο Πωλητών θα εμπεριέχεται ξεχωριστή ενότητα (καρτέλα) με τις καταγεγραμμένες παραβάσεις του κάθε δικαιούχου πωλητή.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»