Πρόσκληση INTERREG V-A Ελλάδας-Βουλγαρίας

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA GREECE-BULGARIA 2014-2020 ανακοινώνει την 5η πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των ΜΜΕ για ανάπτυξη και επέκταση πέρα ​​από τις τοπικές αγορές» που θα ανοίξει στις 15 Φεβρουαρίου 2019.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε Προγράμματος Άξονα Προτεραιότητας 1: «μια ανταγωνιστική και καινοτόμο Διασυνοριακή Περιοχή», το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδα-Βουλγαρία (Θεματικό Στόχο 03) και συμβάλλει στο πρόγραμμα Ειδικός Στόχος 02 «Για να βελτίωση της ικανότητας των ΜΜΕ να επεκταθεί πέρα ​​από τις τοπικές αγορές», η οποία στοχεύει στην τόνωση της επιχειρηματικής ανάπτυξης νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ στις ζώνες της ΚΤ μέσω της επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές και προϊόντα.
Η παρέμβαση επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις μέσω της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω κοινών δράσεων οικονομικής ανάπτυξης , κατά προτίμηση προσανατολισμένων προς την καινοτομία, ώστε να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Οι συνολικές ενδεικτικές Δημόσιες Δαπάνες της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχονται σε € 10.000.000,00. Οι Δημόσιες Δαπάνες αποτελούνται από € 8.500.000,00 από τα κονδύλια του ΕΤΠΑ και € 1.500.000,00 Εθνικές Συνεισφορές από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
– Ελάχιστη συνολική επιλέξιμη επένδυση (ανά πρόταση): 300.000,00 €
– Μέγιστη συνολική επιλέξιμη επένδυση (ανά πρόταση): 600.000,00 €
Μέγιστη επιχορήγηση ανά επιχείρηση (μεμονωμένη επιχείρηση) που υπόκειται σε € 200.000,00 για τριετή κυλιόμενη περίοδο σύμφωνα με τον κανονισμό de minimis (ΕΕ 1407/2013).
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι οι επιχειρήσεις στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας των στρατηγικών «έξυπνης εξειδίκευσης» της ζώνης CB, και συγκεκριμένα (όπως ορίζεται από τους κωδικούς ταξινόμησης της NACE):
– Βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής
– Διαχείριση αποβλήτων για ανακύκλωση ή παραγωγή ενέργειας
– Ανανεώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότητα
– Αειφόρος τουρισμός
– Υγεία
– Υλικά – Τεχνολογία
– Οικοδομικά υλικά
– Κλωστοϋφαντουργία.
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα να ανήκουν στους καθορισμένους κωδικούς NACE πριν υποβάλουν επενδυτική πρόταση στην παρούσα πρόσκληση.
Κάθε υποψήφιος επιλέξιμος δυνητικός δικαιούχος (Υποψήφιος Επιχειρηματικός Έφορος) που υποβάλλει πρόταση έργου θα πρέπει να συμπεριλάβει στην πρόταση έναν άλλο επιλέξιμο δυνητικό δικαιούχο (Επιχείρηση Δικαιούχου του Έργου) από την άλλη συμμετέχουσα χώρα , με την οποία – σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Καν. 1299/2013 – ο δικαιούχος του έργου συνεργάζεται με κάποια ικανότητα για την ανάπτυξη και υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
Η χρονική περίοδος για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε επένδυσης που υποστηρίζεται μέσω της παρούσας πρόσκλησης είναι τρία (3) έτη.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Όλες οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Πληροφοριών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/ ( Ενέργειες κρατικής βοήθειας).
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή από 15/02/2019 έως 15/04/2019 (14: 00h). Μετά από αυτή την προθεσμία, το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις.
Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, τα οποία δεν έχουν μεταφορτωθεί μέσω του SA MIS, πρέπει να υποβληθούν (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς) σε έντυπη μορφή στην διαχειριστική αρχή του προγράμματος συνεργασίας Interreg VA Greece-Βουλγαρία 2014-2020 εντός της προθεσμίας (15/04 / 2019) της παρούσας πρόσκλησης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Θα διεξαχθούν διαβουλεύσεις με τους δυνητικούς υποψήφιους μέσω των Ημερίδων ενημέρωσης που θα οργανωθούν και στις δύο χώρες (Ελλάδα και Βουλγαρία).

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»